Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! - Második rész

2015. 05. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! - Második rész

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj


Döbbenetes tény: Magyarországon a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 822 ezer hölgy (!!!) és 152 ezer férfi özvegy - összesen: 976 ezer özvegy (!!!) - él, és ahogy gyorsuló ütemben öregszik a magyar társadalom, nyilvánvaló, hogy mennyire fontos a tájékozottság, a jogok ismerete és a szükséges teendők megtétele az özvegyi nyugdíj megszerzése érdekében. 

Az özvegyi nyugdíjról szóló sorozatom első részében ismertettem az özvegyi nyugdíj fogalmát és az özvegyi nyugdíj előfeltételeiről szóló szabályokat.

Ebben a második részben az ideiglenes özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályokat foglalom össze.

Az özvegyi nyugdíjról szóló teljes sorozatomban megtalálnak majd minden fontos információt az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.

Kérem, osszák meg rokonaikkal és barátaikkal is - sajnos életünk folyamán mindannyiunkat érinthet!

A NyugdíjGuru oldalam megosztásával és lájkolásával minden kedves Olvasóm hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan kritikus tömeget érjünk el együtt, amelynek a hangjára már oda kell figyelnie a kormányzatnak.

Több százezer támogató véleménye a nyugdíjrendszer javítása érdekében már nem hagyható figyelmen kívül.

Ezért kérem, hogy ossza és lájkolja a NyugdíjGuru oldalt :-)

 

Teljes sorozatom a következő fejezeteket tartalmazza:

Első rész:

Az özvegyi nyugdíj fogalma

Az özvegyi nyugdíj előfeltételei

Ezt itt olvashatják:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/mindent-az-ozvegyi-nyugdijrol-2015-ben-elso-resz#nogo

Második rész (ezt olvassák most):

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj

Harmadik rész:

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "rendes" özvegyi nyugdíj

Negyedik rész:

A "rendes" özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "megint rendes" özvegyi nyugdíj

Ötödik rész:

Speciális esetek (özvegyi nyugdíj megosztása, magánnyugdíjpénztári tag özvegyének özvegyi nyugdíja vagy özvegyi járadéka, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék özvegyi jogon, szövetkezeti járadékos özvegyének özvegyi nyugdíja, együttfolyósítás)

Hatodik rész:

Az özvegyi nyugdíj igényléséhez csatolandó iratok jegyzéke

Ellátottak utazási utalványa özvegyi nyugdíjas részére

Kivételes (méltányossági) özvegyi nyugdíj

Hetedik (záró) rész:

Az özvegyi nyugdíj indokoltsága és korlátai

Zárszó

 

A Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! sorozatom második része:

 

Az előfeltételek tisztázása - amelyről a sorozatom első része szól - után most tekintsük át az özvegyi nyugdíj formáit.

 

Előrebocsátom, hogy az özvegyi nyugdíjat soha nem állapítják meg automatikusan, a nyugdíjhatóság hivatalból nem jár el!

Az özvegyi nyugdíjat minden esetben az özvegynek kell igényelnie!

 

HÁROM különböző szakaszt kell megkülönböztetni az özvegyi nyugdíj kapcsán.

ELSŐ szakasz: ideiglenes özvegyi nyugdíj

MÁSODIK szakasz: az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "rendes" özvegyi nyugdíj

HARMADIK szakasz: a "rendes" özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "megint rendes" özvegyi nyugdíj

Sok-sok kérdés nyilván amiatt merül fel az özvegyekben, hogy az elhunyt jogszerzése alapján járó mindhárom özvegyi ellátás neve ugyanaz, miközben a feltételekben ég és föld a különbség.

 

ELSŐ SZAKASZ: az ideiglenes özvegyi nyugdíj


Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhunyt halálának időpontjától számított legalább egy évig folyósítható (ez a főszabály).

 

Ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult

- másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár (ha ez későbbi időpont, mint az elhunyt halálától számított 1 év), illetőleg

- fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket tart el, a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

 

A fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg árvaellátásra jogosult gyermek

- fogyatékosságát a fogyatékossági támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalásával,

- tartós betegségét a a családi pótlékra vonatkozó szabályok alkalmazásával  szakorvosi igazolással

kell igazolni.

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege:

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna.


Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személy özvegyi nyugdíja a tartásdíj összegénél több nem lehet.

Az ilyen özvegyi nyugdíj akkor is csak legfeljebb az évenkénti rendszeres emelések összegével haladhatja meg a tartásdíj összegét, ha a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttesen sem éri el a Kormány által évenként meghatározott együttfolyósítási összeghatárt. (A házastárs 1998. január 1-je előtti halála esetén a saját jogú nyugellátást az özvegyi nyugellátással - a megállapításuk időpontjára tekintet nélkül - a Kormány rendeletében meghatározott összeghatárig kell együtt folyósítani. Ez az összeghatár 2015. január 1-jétől 84.975 forint.)

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően megállapított özvegyi nyugdíj ("rendes" özvegyi nyugdíj) összege sem lehet több a tartásdíjnak a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó rendelkezések alapján emelt összegénél.

Az elvált, továbbá az egy évnél hosszabb ideje külön élő személy ideiglenes özvegyi nyugdíjra és özvegyi nyugdíjra való jogosultságához a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a Tny.) által előírt - tartásdíjban történő részesülés - feltételt a tartásdíj fizetésére kötött egyezséget jóváhagyó vagy a tartásdíjfizetésre kötelező jogerős bírósági határozattal, illetőleg közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozattal kell igazolni.

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat ezen az űrlapon kell igényelni:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K08.pdf?rnd=0.602617957862094

Az igényléshez egy sor dokumentumot kell vagy célszerű mellékelni, ezek listáját a sorozatom hatodik részében megtalálják.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj addig igényelhető, illetve addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére, legalább egy havi ellátás megállapítására.


Az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igény benyújtása vagy beküldése:

Ha az elhunyt jogszerző a halála időpontjában

- nyugellátásban, egyéb ellátásban nem részesült, az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igényt az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek bírálják el, vagyis 2015. április 1-je óta a fővárosi és megyei kormányhivatalok;

- öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igényt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el. (Kivéve, ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, tekintettel arra, hogy az elhunyt a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részsülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Ilyen esetben a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál mint nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell beadni az igénylést.)

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el akkor is, ha

- az ideiglenes özvegyi nyugdíj megállapításához külföldön szerzett jogosultságot is figyelembe kell venni, vagyis az ideiglenes özvegyi nyugdíjat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani,

- a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik,

- az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt,

- az elhunyt jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

 

(A Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! sorozatom harmadik része az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "rendes" özvegyi nyugdíjról szól majd.)

 

E sorozatomban - Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! - megtalálnak minden fontos információt az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.

A NyugdíjGuru Facebook-oldalam megosztásával és lájkolásával minden kedves Olvasóm hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan kritikus tömeget érjünk el együtt, amelynek a hangjára már oda kell figyelnie a kormányzatnak.

Több százezer támogató véleménye a nyugdíjrendszer javítása érdekében már nem hagyható figyelmen kívül.

Ezért kérem, hogy ossza és lájkolja a NyugdíjGuru oldalt, amely szeretném, hogy a lobbierő érdekében mielőbb elérje az 1 millió lájkot :-)

Ha nem szeretne lemaradni semmilyen fontos információról, akkor kérem, itt a honlapomon iratkozzon föl a NyugdíjGuru-hírleveleimre is (a jobb oldalon találja a feliratkozó ablakot, "Mindenről tájékoztatlak" címmel), amelyek küldését hamarosan megkezdem!

 

Tisztelettel üdvözlöm Önöket,

 

Dr.Farkas András

 

www.nyugdijguru.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...