A nyugdíj összegének növelése

A nyugdíj összegének növelése

2016. 04. 20.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíj mellett végzett munka nyugdíjnövelésre jogosít.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

A nyugdíj mellett végzett munka nyugdíjnövelésre jogosít

A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását

- kérelemre

- saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján

- a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával (azaz a nyugdíjjárulék-alapot képező éves kereset 2400-ad részével) növelni kell.

A legfontosabb összetevők:

 

a) SAJÁT JOGÚ nyugellátásban részesüljön a nyugdíjnövelést kérelmező személy (a korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja a két legfőbb ilyen nyugellátás jelenleg),

b) a NYUGDÍJJÁRULÉK-ALAPOT képező éves kereset számít (vagyis az a kereset, ami után a 10% egyéni nyugdíjjárulékot kell fizetni),

c) az adott NAPTÁRI ÉVBEN elért keresetet kell figyelembe venni, évenként külön-külön,

d) KÉRELMET kell a nyugdíjnövelés érdekében beadni.

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a Tny.) 22/A. §-a az alábbiak szerint szabályozza ezt a lehetőséget:

(1) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

(2) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is, ha arra a jogosultságot korábban, azóta megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. A sajátjogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani.

(4) Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.

(5) Ha a növelésre jogosult személy a növelés megállapítása előtt elhunyt, a növelésre szerzett jog a hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kérelmére a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárás során érvényesíthető. Ebben az esetben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.

A részletszabályokat a Tny. 102/A.§-a tartalmazza:

(1) E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXX. törvénnyel megállapított 22/A. § (1) bekezdését a 2010. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatásra, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenységre (a továbbiakban együtt: foglalkoztatás) kell alkalmazni.

(2) A 2011. január 1-jét megelőzően szerzett, a 22/A. § - 2011. január 1-jét megelőzően hatályos - rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, korábbi nyugdíjnövelésnél figyelembe nem vett kereset, jövedelem után - időbeli korlátozás nélkül előterjeszthető kérelemre - a 2010. december 31-ei állapotnak megfelelően a nyugdíjat meg kell növelni. A növelés naptári éve előtt elért keresetet, jövedelmet a 22. § (9) bekezdése szerint kell a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítani, egyebekben a növelés összegének kiszámítására a 22/A. § (2) bekezdésének

a) 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyugdíjnöveléshez szükséges foglalkoztatást 2007. január 1-je és 2009. június 30-a között kezdték meg,

b) 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyugdíjnöveléshez szükséges foglalkoztatást 2009. június 30-át követően kezdték meg.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a figyelembe vehető foglalkoztatás 365 napnál rövidebb, a növelés arányosan csökkentett összegben jár.

A félszázalékos nyugdíjnövelésre kizárólag az egyéni nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem jogosíthat.

 

A foglalkoztató (munkáltató) részére az 1997. évi LXXX. törvény (a Tbj.) által korábban előírt nyugdíjbiztosítási járulékfizetési kötelezettség NEM azonos a munkavállalót a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló keresete, jövedelme után terhelő egyéni nyugdíjjárulék fizetési kötelezettséggel. Vagyis a munkáltató által korábban a munkavállalója után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék a Tny. 22/A. § szerinti nyugdíjnövelésre való jogosultságot nem alapozza meg.

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottaktól egyéni nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot 2007. április 1. előtt nem kellett vonni,  vagyis a saját jogú nyugdíjas munkavállalónak a foglalkoztatásuk során elért keresetük, jövedelmük után nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségük nem volt.

Ezt a kötelezettséget a 2006. évi CXXI. törvény 14.§ (9) bekezdése rendelte el, amely módosította a Tbj. 25.§-át: A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.

(E törvénynek emellett a 30.§ (10) bekezdése is fontos átmeneti kiegészítő rendelkezést tartalmazott: a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó a 2007. január 1-je és 2007. március 31-e közötti időszakra is választhatta a nyugdíjjárulék fizetését. E választásáról a biztosított és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó 2007. január 31-éig nyilatkozott a foglalkoztatónak, illetőleg a társas vállalkozásnak.)

A saját jogú nyugellátásban részesülő személyek 2007. április 1-jét követő foglalkoztatásuk és az annak során szerzett nyugdíjjárulék-köteles keresetük, jövedelmük alapján szerezhetnek jogot a Tny. 22/A.§-a szerinti 0,5%-os nyugdíjnövelésre.

 

Az ezt megelőző időszakban nyugdíj mellett megszerzett kereset, jövedelem alapján - miután azt még nem terhelte nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség - a 0,5%-os nyugdíjnövelésre nem lehetett jogosultságot szerezni.

A járulékfizetési felső határ figyelembe vétele

Még egy szabályt figyelembe kell venni a 2013. január 1. előtt elért kereset, jövedelem alapján igényelt nyugdíjnövelés elbírálása esetén: 2012. december 31-éig ugyanis a nyugdíjjárulék-fizetésnek volt felső határa - amit évente január 1. és december 31. között kell számítani - , így a nyugdíj melletti munkavégzéssel szerzett keresetnek, jövedelemnek a 2007. április 1. és 2011. december 31. közötti időszakban csak a nyugdíjjárulék-alapot képező része vehető figyelembe (vagyis nem a teljes adóköteles kereset, jövedelem összegét, hanem a nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem összegét kell vizsgálni).

2013. január 1-től megszűnt ez a felső korlát, így ezt az időpontot követően a teljes adóköteles kereset, jövedelem összege vehető figyelembe, miután ez megegyezik a nyugdíjjárulék alapjával.

Havi átlagkereset mértéke

A nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem után járó nyugdíjnövelés kiszámítása során a havi átlagkeresetet az elért jövedelem egy-tizenketted részében kell meghatározni, s ennek a havi átlagkeresetnek a 0,5%-a (avagy az egész évben elért nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem 2400-ad része) lesz a havi nyugdíjnövelés összege.

Ha például a korbetöltött öregségi nyugdíj mellett az adott évben elért nyugdíjjárulék-köteles kereset összege 1,2 millió Ft volt (havi 100 ezer Ft), akkor az 1.200.000 Ft 2400-ad része (a havi 100 ezer Ft fél százaléka), azaz 500 Ft lesz a havi nyugdíjnövelés mértéke. Ez látszólag nem sok pénz, de ha még például 20 évig kapja a nyugdíját az érintett nyugdíjas, akkor 20x12=240 hónapig kap havi 500 Ft-tal többet, azaz 120 ezer Ft-tal lesz több a nyugdíjas évei alatt a nettó jövedelme a nyugdíjnövelés miatt. Ha több évig dolgozik valaki nyugdíjasként, akkor természetesen többszörösen érvényesítheti - minden évi keresete után - a nyugdíjnövelést.

Figyelem!
A növelést a nyugdíjbiztosító nem intézi hivatalból! A nyugdíjasnak kell írásban benyújtott kérelemben igényelnie!

 

A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani az e célra rendszeresített nyomtatványon a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz.

A kérelemhez csatolni kell a naptári évben elért nyugdíjjárulék köteles keresetre, jövedelemre vonatkozó igazolásokat.

A kérelmet ezen a nyomtatványon kell benyújtani:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K27.pdf?rnd=0.0903935432434082

A kitöltés során esetleges szükségessé váló pótlap:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/M02.pdf?rnd=0.5092466352507472

 

A nyugdíjnövelésre jogosultságot szerzett nyugdíjas elhalálozása esetén követendő eljárás

Ha a keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas vagy volt nyugdíjas (aki jelenleg korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásban részesül) meghal, mielőtt kérelmezte volna nyugellátása összegének növelését, az érintett elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátásra (özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra) jogosult személy kérheti a jogszerző nyugellátásának 0,5 százalékos növelését, mivel az az előzetes nyugdíjjárulék-fizetés alapján az elhunytat megillette volna, és a hozzátartozói nyugellátás összegét is befolyásolja.

A nyugdíjnövelés "feléledése"

 

Ha az igénylő korábban már részesült nyugellátásban (például előrehozott öregségi nyugdíjban) és nyugdíjasként folytatott keresőtevékenységére tekintettel a nyugdíjjogosultság megszűnéséig (a nyugdíj 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként történő folyósításáig) 0,5 százalékos növelést is folyósítottak részére, az újabb saját jogú nyugellátás (korbetöltött öregségi nyugdíj vagy nők kedvezményes nyugdíja) megállapítása esetén a korábbi 0,5 százalékos növelés - mint a járulékfizetéshez kapcsolódó többletjuttatás - feléled.

Az igénylő az utóbb megállapításra kerülő nyugellátás folyósításának kezdő időpontjától a növelésre ismét jogosulttá válik. A növelés összegére járó időközi esedékes emeléseket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hajtja végre.

Kérem, a fenti összefoglalót osszák meg érintett rokonaikkal és barátaikkal is - és persze kérjék meg őket, hogy osszák tovább és lájkolják a NyugdíjGurut :-)

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...