Milyen nyugellátás és egyéb ellátás után jár a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés és a novemberi nyugdíjprémium?

Milyen nyugellátás és egyéb ellátás után jár a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés és a novemberi nyugdíjprémium?

2021. 10. 07.

A kiegészítő nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium nem csak a nyugdíj, hanem kéttucatnyi egyéb ellátás esetén is megilleti a jogosultat.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése van a nyugdíjával, a rendszeres és korrekciós nyugdíjemelésekkel, a nyugdíjprémiummal, vagy az egyéb nyugdíjnövelési lehetőségekkel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

Milyen nyugellátás és nyugdíjszerű egyéb ellátás után jár a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés és a novemberi nyugdíjprémium?

 

Kiegészítő nyugdíjemelés

 

A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet szerint:

1.§

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2021. november 1-jétől, 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni

1. azt az öregségi nyugdíjat (ideértve természetesen a nők kedvezményes nyugdíját is),

2. azt az özvegyi nyugdíjat,

3. azt a szülői nyugdíjat,

4. azt az árvaellátást,

5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. azt a korhatár előtti ellátást,

9. azt a szolgálati járandóságot,

10. azt az átmeneti bányászjáradékot,

11. azt a táncművészeti életjáradékot,

12. azt a rokkantsági ellátást,

13. azt a rehabilitációs ellátást,

14. azt a baleseti járadékot,

15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. azt a fogyatékossági támogatást,

17. azt a vakok személyi járadékát,

18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

24. azt a házastársi pótlékot,

25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,

26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és

27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, 

és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.)Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a fentiekben felsorolt és emelendő ellátást folyósítanak, az ellátások emelése külön-külön megtörténik.

A 2021. novemberi kiegészítő emelés megilleti a 2020. december 31-ét követő időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a 2021. januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg.

Hasonlóképpen megilleti a novemberi kiegészítő emelés azt a 2020. december 31-ét követő időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, akinek az ellátását a 2021. januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

Ha a január havi emeléssel érintett ellátás 2021. november 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás emelésre nem jogosít, akkor az ellátás folyósítási hónapjaira számított emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját.

A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

(A jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.)

 

Nyugdíjprémium

 

Nyugdíjprémiumra jogosult minden öregségi nyugdíjas, ideértve a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyeket, és minden hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy, továbbá ezen felül a kormányrendeletben felsorolt 20 féle egyéb ellátásban részesülő személy, ha 2021. novemberében kap ilyen - nyugdíjprémiumra vagy a nem nyugdíjak esetében egyszeri ellátásra jogosító - havi rendszeres ellátást.

A 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról  szóló 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet szerint:

1.§

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

(A nyugdíjtörvény hivatkozott rendelkezése:

Tny. 101.§

(5) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső

a) (hatályon kívül)

b) hozzátartozói nyugellátásban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül, vagy

c) a b) pontban nem említett nyugellátásban - ide nem értve a rehabilitációs járadékot - részesül, és a 18. § (1) bekezdése szerinti életkort a tárgyévet megelőzően betöltötte.

(6) A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.)

Amint látható, a nyugdíjtörvény nagyon szigorú korlátok közé szorította a nyugdíjprémium feltételeit, ezeket a korlátokat a kormányrendelet feloldotta (a nyugdíjtörvény felhatalmazza a kormányt erre). 

A korlátok feloldása nyomán egyrészt a jogosultak köre tágult ki, másrészt a nyugdíjszámítás képletét írták felül, hogy egységesen minden jogosultnak 80 ezer forint legyen fizethető.

Így összesen két és félmillióan kapnak egységesen 80 ezer forintot, azok is - ők közel 450 ezren vannak -, akiknek a havi ellátása kisebb, mint 80 ezer forint. Ők lényegében több, mint egy havi plusz ellátást kapnak nyugdíjjprémium címén.

A kormányrendelet jogosulti kört kiterjesztő rendelkezése a következő:

3.§

2021 novemberében egyszeri juttatásra jogosult – Magyarország gazdaságának 2021. évi kiemelkedő teljesítményére tekintettel – az a személy, aki 2021 novemberében

1. nyugdíjprémiumra jogosító, 80 000 forintnál alacsonyabb összegű nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban (vagyis akár saját jogon, akár hozzátartozóként szövetkezeti vagy szakszövetkezeti járadékban),

2. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban (ez a rendelkezés terjeszti ki a jogosultak körét azokra is, akiknek idén állapították meg az ellátását),

3. korhatár előtti ellátásban,

4. szolgálati járandóságban,

5. átmeneti bányászjáradékban,

6. táncművészeti életjáradékban,

7. rokkantsági ellátásban,

8. rehabilitációs ellátásban,

9. baleseti járadékban,

10. bányászok egészségkárosodási járadékában,

11. fogyatékossági támogatásban,

12. vakok személyi járadékában,

13. rokkantsági járadékban,

14. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

15. polgármesterek közszolgálati járadékában,

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

18. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

19. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,

20. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,

21. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

22. házastársi pótlékban vagy

23. házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül.

A nyugdíjprémium egy jogosult személy részére egységesen 80 ezer forint, vagyis ha valaki több jogcímen is jogosult lenne (például saját jogú nyugdíj és özvegyi nyugdíj jogcímén is), akkor sem lehet magasabb 80 ezer forintnál a nyugdíjprémium.

Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2021 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel. A jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...