Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére

Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére

2017. 08. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Nagyon sok kérdést kapok annak kapcsán, hogy milyen típusú megállapodások köthetők a nyugdíjbiztosítóval szolgálati idő és/vagy nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából. Az alábbi összefoglalóm e megállapodások lehetséges öt típusát elemzi.

K Küldés K Nyomtatás
Mindig naprakész akar lenni a nyugellátásokat érintő kérdésekben? Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre!

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szabályozza a társadalombiztosítási ellátásra irányuló megállapodások lehetséges típusait.

A nyugellátás tekintetében a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal az alábbi típusú megállapodások köthetők:

Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából:

(a) Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel megállapodást köthet szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

(b) A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából köthet megállapodást.

Szolgálati idő szerzése céljából:

(c) Az 1998. január 1-jét követően felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodás.

(d) Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy az öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából köthet megállapodást, legfeljebb 5 évre, visszamenőleges járulékfizetéssel.

(e) 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére köthető megállapodás szolgálati idő szerzése céljából.

 

Az (a) típus szabályozása:

Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel megállapodást köthet szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

 

A Tbj. 34. §-a  (1) bekezdése szerint az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és

a) a Tbj. szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy

b) a biztosítása szünetel,

nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.

A megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás nem köthető. Ezt követően a nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

Ez a megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg.

A megállapodás esetén a járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege

Amennyiben a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, a minimálbér összegének változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. 

Ha a megállapodást kötő személy (kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett) a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.

 

A (b) típusú megállapodás szabályozása:

A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából köthet megállapodást.

 

A tartósan, vállalkozási szerződés keretében külföldön foglalkoztatott munkavállalók társadalombiztosítási ellátása vonatkozásában nem voltak összhangban sem 1997-ben, sem 1998-ban a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények és a magyar társadalombiztosítási jogszabályok. 

Ezt orvosolta a Tbj.-t módosító 1998. évi LXVII. tv. 22. § (6) bekezdése, amely lehetőséget ad arra, hogy akár a biztosított, akár a foglalkoztató visszamenőleges megállapodást kössön a nyugdíjigazgatósággal, hogy az 1996. december 31-e és 1999. január 1-je közötti időszak beszámítson a szolgálati időbe, amennyiben vállalják az említett időszakban érvényes mértékű nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék egyösszegű, utólagos megfizetését - főszabályként a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér alapján. Megállapodás nemcsak a két év teljes időtartamára, hanem annak egy részére is köthető.

A szolgálati idő elismerésére és a nyugellátás alapjául szolgáló kereset figyelembevételére a Tny. és végrehajtási rendeletének rendelkezései az irányadók azzal, hogy a nyugellátás alapját képező kereset meghatározásánál azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulékot megfizették. 

 

A (c) típusú megállapodás szabályozása:

Az 1998. január 1-jét követően felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodás.

 

A Tbj. 34.§-a (5) bekezdése szerint szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét kívánja szolgálati időként elismertetni.

A Tny. 41. §-a rendelkezései szerint szolgálati időként kell figyelembe venni

a) öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt,

b) hozzátartozói nyugellátás esetén időpontra tekintet nélkül

a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét.

A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek. Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.

A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje szolgálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el az illetékes hatóság szakvéleménye alapján, illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe beszámították.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata. Ha a minimálbér változik, a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.

Ezt a megállapodást tehát az a személy kötheti meg, aki felsőfokú tanulmányait 1998. január 1-jét követően végezte, hiszen az ezt megelőző időszakban végzett tanulmányok ideje a törvény rendelkezésénél fogva szolgálati időnek minősül.

 

A (d) típusú megállapodás szabályozása:

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy az öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából köthet megállapodást, legfeljebb 5 évre, visszamenőleges járulékfizetéssel.

 

A Tbj. 34.§-a (5) bekezdése szerint szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki 

- a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, 

- vagy (az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén) az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében 

kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét (legfeljebb azonban öt naptári évet)

kívánja szolgálati időként elismertetni.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata. 

A megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. 

A megállapodást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. 

Az elismert szolgálati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg. 

A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 

Figyelem! A 2000. január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető!

 

Az (e) típusú megállapodás szabályozása:

1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére köthető megállapodás szolgálati idő szerzése céljából.

 

A Tbj. 34.§-a (8) bekezdése szerint szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás köthető a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján 10% nyugdíjjárulék megfizetésével 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére.

A járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek (idén 10%) figyelembe vételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. 

(1998. január 1. előtt a gyes időtartama nyugdíjjárulék-fizetés nélkül is szolgálati időnek minősül, ezt követően azonban csak nyugdíjjárulék fizetése mellett számít szolgálati időnek a gyes folyósítási ideje.)

 

Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, ha nem akar lemaradni a nyugellátásokat és a nyugdíjas korra való felkészülést érintő fejleményekről!
 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...