Mindent a nyugdíjjogosultságot növelő társadalombiztosítási megállapodásokról 2023-ban

Mindent a nyugdíjjogosultságot növelő társadalombiztosítási megállapodásokról 2023-ban

2023. 02. 19.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Hogyan lehet szolgálati időt és nyugdíjalapot képező jövedelmet vásárolni idén?

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával vagy a nyugdíjjogosultsága növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti fel nekem a kérdését, hogy azt jutányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.

 

Hogyan lehet szolgálati időt és nyugdíjalapot képező jövedelmet vásárolni 2023-ban?

 

Tartalom

1. Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére

2. Megállapodás szolgálati idő szerzésére

2.1. Megállapodás felsőfokú tanulmányok tartamának szolgálati időként történő beszámítására

2.2. Megállapodás a nyugellátáshoz előírt minimális szolgálati időtartam  megszerzésére

2.3. Megállapodás 1998-ra a gyermek otthoni gondozási idejének szolgálati időként történő beszámítására

3. Eljárási szabályok

4. Megállapodás kezdeményezése, járulékmérték változtatása, megállapodás megszüntetése

5. A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő és a bármelyik típusú megállapodással szerzett szolgálati idő

6. Jogszabályok

 

1.

Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére

Sok esetben előfordul, hogy valaki az élete egy adott szakaszában nem áll biztosítási jogviszonyban vagy szünetel ez a jogviszonya, így sem szolgálati időt, sem figyelembe vehető keresetet nem szerez az érintett időszakokban. A törvény azonban lehetővé teszi a számára, hogy megállapodást köthessen a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, illetve a figyelembe vehető jövedelem megszerzése céljából.

A törvényi rendelkezés szerint az a belföldi nagykorú természetes személy, aki

- nem saját jogú nyugdíjas és

- biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll (nem áll semmilyen keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban, például munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban), vagy

- a biztosítás nem terjed ki rá, vagy

- a biztosítása szünetel (például fizetés nélküli szabadságon van),

nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22% nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.

Ilyen megállapodást tehát nem köthet a saját jogú nyugdíjas (aki korbetöltött öregségi nyugdíjban vagy a nők kedvezményes nyugdíjában részesül), vagy az, aki Magyarországon keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban áll. Ilyen megállapodást nem köthet az sem, akinek a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya valamely EGT országban (EU 27 tagállama, plusz Norvégia, Izland, Lichtenstein), Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy Magyarországgal kétoldalú szociális biztonsági egyezményt kötött országban áll fenn.

A megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset szerzésére külön-külön nem köthető meg.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege (a minimálbér 2023-ban havi 232.000 ezer Ft, ennek a 22%-a 51.040 Ft, ennyi a megállapodás alapján befizetendő havi járulék idei minimális összege). Ha a megállapodást a minimálbér összegének figyelembe vételével kötik meg, akkor annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.  

Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. A megállapodás járulékalapjának módosítását és a megállapodás megszüntetését a megállapodást kötő személy kérheti (ennek a rendelkezésnek akkor van jelentősége, ha a megállapodást a megállapodás kötője nem saját magára, hanem egy kedvezményezett javára kötötte).

2. Megállapodás szolgálati idő szerzésére

Három esetben kizárólag szolgálati idő szerzése érdekében is köthető megállapodás - az első két esetben szintén a minimálbér összegének 22 százalékával egyenértékű nyugdíjjárulék fizetése mellett.

2.1. Megállapodás felsőfokú tanulmányok tartamának szolgálati időként történő beszámítására

A szolgálati idő szerzésére irányuló egyik megállapodás akkor köthető, ha valaki a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányait 1997. december 31-ét követően folytatta, és ezt az időtartamot kívánja szolgálati időként elismertetni a saját jogú öregségi nyugdíja tekintetében. A nyugdíjtörvény alapján ugyanis csak az 1998. január 1-je előtt folytatott felsőfokú tanulmányok ideje ismerhető el szolgálati időként (ez alól csak a hozzátartozói nyugellátások - özvegyi nyugdíj, árvaellátás - jelentenek kivételt).

2.2. Megállapodás a nyugellátáshoz előírt minimális szolgálati időtartam  megszerzésére

A szolgálati idő szerzésére irányuló másik megállapodás akkor köthető, ha

- a teljes öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább húsz év szolgálati időből, vagy

- az öregségi résznyugdíjhoz előírt legalább tizenöt év szolgálati időből

legfeljebb öt év hiányzik.

Ilyen esetben kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó legfeljebb öt év naptári évi időtartamot lehet szolgálati időként a megállapodás révén megszerezni.

2.3. Megállapodás 1998-ra a gyermek otthoni gondozási idejének szolgálati időként történő beszámítására

Szolgálati idő szerzése érdekében egy nagyon speciális megállapodás is köthető, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján (ami 16. éve változatlanul havi 28.500 forint, 2022-ig ez volt a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összege, 2023-tól ez a szociális vetítési alap összege), 10 százalék nyugdíjjárulék - azaz havi 2850 forint - megfizetésével, amely kizárólag az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére szól.  

E megállapodás megkötését követően a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget egy összegben, a megállapodás megkötését követő 30 napon belül kell teljesíteni.

Ennek a megállapodásnak a lehetőségét azért kellett megteremteni, mert nem járt a gyermekgondozási segély 1998-ban a gyermek gondozása, ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamára, ha a család egy főre jutó jövedelmének összege meghaladta a jogszabályban előírt mértéket. Ebben az esetben van lehetőség ennek a speciális megállapodásnak a megkötésére.

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával vagy a nyugdíjjogosultsága növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti fel nekem a kérdését, hogy azt jutányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.

 

3.

Eljárási szabályok

Ha a megállapodás megkötését követően a járulékot a megállapodásban foglalt határidőig nem fizetik meg, a megállapodás alapján szolgálati idő nem ismerhető el.

A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló és a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerésére irányuló megállapodás esetén a nyugdíjjárulékot a szerződés megkötését követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

A megállapodás megkötését követően minden olyan változást, ami a megállapodást érinti, 15 napon belül be kell jelenteni.

A megállapodás megszűnik, ha a nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig nem fizetik meg.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére a járulékfizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

Az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzésére szolgáló megállapodást az öregségi nyugdíj ügyben kiadott határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kell kezdeményezni. A nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő 15 napon belül egy összegben kell megfizetni.

Ha a megállapodás megkötésére, illetve a járulék megfizetésére nyitva álló határidő elmulasztása esetén a mulasztás igazolására nem kerül sor, a megállapodás később nem köthető meg.

4.

Megállapodás kezdeményezése, járulékmérték változtatása, megállapodás megszüntetése

A megállapodást elektronikus úton (Ügyfélkapu), személyesen (Kormányablak) vagy postai úton lehet kezdeményezni az ide kattintva elérhető "Nyilatkozat nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodás megkötéséhez" nyomtatványon.

A járulék mértékének módosítását, vagy a megállapodás megszüntetését ezen a nyomtatványon lehet kezdeményezni.

További eljárási tudnivalók a megállapodásokról szóló hivatalos tájékoztatóban.

5.

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő és a bármelyik típusú megállapodással szerzett szolgálati idő

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe a megállapodással szerzett szolgálati idő egyik esetben sem számítható be, így a szükséges 40 évi jogosító időből hiányzó időtartam megállapodással nem pótolható.

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával vagy a nyugdíjjogosultsága növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti fel nekem a kérdését, hogy azt jutányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.

6.

Jogszabályok

6.1.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.)

48. § (1) Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és

a) a 3. § és a 6. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll,

b) a 17. § alapján a biztosítás nem terjed ki rá, vagy

c) a biztosítása szünetel,

nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást (a továbbiakban: szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás) köthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg.

(3) A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén a járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Ha a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. Ha a megállapodást kötő személy, kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.

(4) Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást (a továbbiakban: szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás) köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki

a) felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktoranduszképzést is) Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,

b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet

kívánja szolgálati időként elismertetni.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetekben a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata. Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti megállapodást a minimálbér alapján kötötték és a minimálbér változik, a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.

(6) A (4) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A megállapodást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. Az elismert szolgálati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg.

(7) Szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, 10 százalék nyugdíjjárulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A járulékfizetést megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

50. § A 48. § ... szerinti megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni.

51. §  A 48. § ... szerinti megállapodások hatósági szerződésnek minősülnek.

52. § (1) A 48. § ... szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését, címét, valamint a megállapodást kötő személynek, illetve a kedvezményezettnek a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések szerinti adatait, a fizetendő járulék alapját vagy összegét, a szerződés keltét, és ha a járulékfizetési kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját.

...

(4) A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás nem köthető. Ezt követően a nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

(5) A megállapodás alapján megszerzett jogosultságra - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Tny., illetve az Ebtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

...

53. § (1) A 48. § szerinti megállapodást a megállapodást kötő személy lakóhelye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal, magyarországi lakóhely hiányában a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi kormányhivatallal kell megkötni. (...)

54. § (1) A 48. § (4) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás megkötésére a megállapodást kötő személyre - ha a megállapodást más javára kötik, a kedvezményezettre - irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után kerülhet sor.

...

(4) A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött és a szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás alapján megfizetett járulékot a megállapodást kötő személy, vagy elhalálozása esetén az örököse részére - az Art. szerinti elévülési idő figyelmen kívül hagyásával - vissza kell fizetni

a) ha a megállapodás nem felel meg a 48. § (1) és (4) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megállapodás),

b) arra az időtartamra vonatkozóan, amely időtartamot a nyugellátás megállapításakor szolgálati időként nem vettek figyelembe, vagy

c) ha utólag a megállapodást kötő személy - illetve halála esetén az örököse - okirattal igazolja, hogy a megállapodás időtartama alatt biztosítotti jogviszonyt eredményező jogviszonyban állt.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony fennállását, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

6.2.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

4.§ (1) E törvény alkalmazásában

...

h) szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított ... megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. (...)

18.§ (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki

a) a születési évének megfelelő ... öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és

b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.

...

(3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és

b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.

38. § (1) Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni

a) a nyugellátás szerzése céljából megállapodást kötött személy esetében azt az időszakot, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették (...)

96/A. § (1) A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza

...

c) a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét, és a megállapodással érintett időtartamot (...)

(2) Az (1) bekezdés c) ... pontja szerinti adatok a tárgyévet követően kerülnek feltüntetésre a társadalombiztosítási egyéni számlán.

6.3.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (TnyR.)

14. § (1) A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megállapodást kötő személy e minőségben eltöltött idejére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek, amely után nyugdíjjárulékot, illetve a 2012. január 1-jét megelőző időszakra nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulékot fizet.

29. § (1) Szolgálati időnek számít ... az az idő, amelyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére megállapodást kötött, és az erre előírt mértékű járulékot megfizette.

86. § (1) A nyugellátás szerzése céljából megállapodást kötött személlyel kapcsolatos adatszolgáltatást a megállapodást megkötő igazgatási szerv teljesíti.

6.4.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény ( Cst.)

26. § (2) A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként - ide nem értve az egyazon várandósságból született ikergyermekeket - azonos a szociális vetítési alap összegével. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege megegyezik a szociális vetítési alap összegének és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával vagy a nyugdíjjogosultsága növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti fel nekem a kérdését, hogy azt jutányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...