BRÉKING! Megjelent a kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet!

BRÉKING! Megjelent a kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet!

2020. 10. 22.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Megjelent a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet, amelynek nyomán 2,6 millió ember ellátása emelkedik januárra visszamenőleg havi 1,2 százalékkal.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha személyes kérdése lenne a nyugdíjával, annak összegével, emelésével kapcsolatban, akkor azt
hogy méltányos díj ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


Megjelent a kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet

(Magyar Közlöny 228. szám, 2020. október 21.),

amely a kihirdetését követő napon, azaz 2020. október 22-én hatályba lépett.


A jogszabály főbb rendelkezései

 

1.

2020. november 1-jétől − 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni azokat a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat, valamint a rendeletben felsorolt azon további ellátásokat, amelyek részesültek 2020. januárjában a 2,8%-os emelésben.

A jogszabály összesen 27-féle ellátás kiegészítő emelését rendeli el. 

2.

A rendelet alapján emelendő, 2020. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. 

A 2020. január–október hónapokra járó emelés összegét a 2020 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

3.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

4.

Ha a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül 2020 folyamán új ellátást folyósítottak tovább vagy állapítottak meg, a megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

Ilyen eset például, ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és emiatt a törvény erejénél fogva az ellátása változatlan összegben (az esetleges levonások nélkül) átalakult öregségi nyugdíjjá.

5.

Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2020. november 1-je előtt bármely okból megszűnt, és a helyette folyósított esetleges új ellátás nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek, akkor a kiegészítő emelés időarányos része egyösszegű kifizetését kérheti a megszűnt ellátás jogosultja, vagy a jogosult halála esetén a nyugdíjtörvényben meghatározott személyek, a törvényben meghatározott sorrend szerint.

6.

A rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-jétől 39.135 forint, a visszamenőleges kiegészítő emelést ennek megfelelően kell végrehajtani. (2020-ban az összeg eddig 38.670 forint volt, vagyis az 1,2%-os kiegészítő emelés mértéke 465 forint, éves szinten 5580 forint.)

7.

Az együttfolyósítási összeghatár 2020. január 1-jétől 96.835 forint helyett 98.000 forint (ez a nyugdíjtörvény szerint meghatározott esetekben - a házastárs 1998. január 1. előtti halála esetén - a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítására vonatkozó rendelkezés).

8.

A nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 2020. január 1-jétől 205.600 forint helyett 208.070 forint, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig 102.800 forint helyett 104.035 forint.

 

A visszamenőleges nyugdíjemelés egyes jellemző nyugdíjösszegekre vetítve

 

A visszamenőleges nyugdíjemelés révén a  novemberi nyugdíjjal együtt kifizetik a január-október hónapokra eső emelés összegét, míg a novemberi - és persze a decemberi - nyugdíj már az emelt összegben érkezik. 

A visszamenőleges nyugdíjmelés mértéke 1,2% (a 2020. évre mért nyugdíjas infláció 4,0%-ban megállapított mértékéből kell kivonni a januári nyugdíjemelés 2,8%-os mértékét).

Ennek következtében a jelenleg 142.100 forintos átlagnyugdíjra vetítve a pótlólagos nyugdíjemelés mértéke havi 1705 forint. Így novemberben az átlagnyugdíjban részesülő megkapja a január - október hónapokra eső pótlólagos nyugdíjemelést egy összegben, ami 17.050 forint, miközben a novemberi nyugdíja összege a 142.100 forintról 143.805 forinra emelkedik.

Ha arra a nyugdíjösszegre számoljuk az emelést, amely a nyugdíjak középértékét (mediánját) jelöli - ennél az összegnél pontosan annyi nyugdíjas kap kevesebbet, mint ahányan többet -, és amely jelenleg 127 ezer forint, akkor erre vetítve a pótlólagos emelés mértéke havi 1520 forint, így  a medián nyugdíjban részesülő novemberben megkapja a január - október hónapokra eső pótlólagos nyugíjemelést egy összegben, ami 15.020 forint, miközben a novemberi nyugdíja összege 127 ezer forintról 128.520 forintra emelkedik.

Ha a pótlólagos emelést az egyszerűség kedvéért 100 ezer forintos nyugdíjra vetítjük, akkor a pótlólagos havi mértéke 1200 forint, így a január-október hónapokra egy összegben 12 ezer forint érkezik a 101.200 forintra emelkedő novemberi nyugdíj mellé.

Ha viszont egy magasabb, például 300 ezer forintos nyugdíjra vetítjük az emelést, akkor a pótlólagos emelés mértéke havi 3600 forint, így  a 300 ezer forintos nyugdíjban részesülő novemberben megkapja a január - október hónapokra eső pótlólagos nyugíjemelést egy összegben, ami 36.000 forint, miközben a novemberi nyugdíja összege 300 ezer forintról 303.600 forintra emelkedik.

Minden ki kiszámíthatja a saját nyugdíjára vonatkozó emelés mértékét a következőképpen:

- az októberi nyugdíja összegét szorozza meg 0,012-vel, majd 

az így kapott eredményt

- adja hozzá az októberi nyugdíja összegéhez, ez lesz a novemberi nyugdíja összege, illetve

 - szorozza meg 10-zel, ez lesz a január-október hónapokra egyösszegben járó kiegészítő emelés összege, amelyet a novemberi emelt összegű nyugdíjával együtt kap meg.

 


Ha még nem tette volna meg, IDE KATTINTVA föliratkozhat a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről!
 

 

Jogszabályi háttér

 

A törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 

62. § (1) A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást - ideértve a 6. § (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is - a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.  

(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének - a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott - várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét. 

(5) Egyösszegű kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét - az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelőzően - meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével. 

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen.

(7) Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését.


A rendelet

A Kormány 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5–8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2020. november 1-jétől − 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni

1. azt az öregségi nyugdíjat,

2. azt az özvegyi nyugdíjat,

3. azt a szülői nyugdíjat,

4. azt az árvaellátást,

5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. azt a korhatár előtti ellátást,

9. azt a szolgálati járandóságot,

10. azt az átmeneti bányászjáradékot,

11. azt a táncművészeti életjáradékot,

12. azt a rokkantsági ellátást,

13. azt a rehabilitációs ellátást,

14. azt a baleseti járadékot,

15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. azt a fogyatékossági támogatást,

17. azt a vakok személyi járadékát,

18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

24. azt a házastársi pótlékot,

25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,

26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, és

27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2020. évi időponttól, a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg − ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is −, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2020. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,

b) rehabilitációs ellátásnak,

c) baleseti járadéknak vagy

d) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) Az ellátások (2), illetve (3) bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

(5) A megállapítás időpontjától kezdődően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2019. december 31-ét követően megállapított hozzátartozói nyugellátást, ha a kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az (1) bekezdés 1., 6–11. vagy 18. pontjában meghatározott saját jogú ellátása.

(6) A megállapítás időpontjától kezdődően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, ha a kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az (1) bekezdés 1. vagy 6–11. pontjában meghatározott saját jogú ellátása.

2.§

(1) Az e rendelet alapján emelendő, 2020. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Az 1. § alapján a 2020. január–október hónapokra járó emelés összegét − a (3) bekezdésben foglalt kivétellel − a 2020 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

(3) Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2020. november 1-je előtt megszűnt, és − új ellátásra való jogosultság esetén − a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2)–(4) bekezdésében foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultjának, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személynek egy összegben, kérelmére folyósítani kell a megszűnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összegét.

(4) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(5) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell továbbfolyósítani, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(6) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(7) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(8) Az emelést a 2020. november havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb, nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

3.§

(1) A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 6–11., 16–22. és 24–27. pontja szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5.§

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-jétől 39 135 forint.”

6.§

 

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadékot a Módr.-rel megállapított 2. § (3) bekezdésének alapulvételével − 2020. november 1-jétől, hivatalból, 2020. január 1-jére visszamenőleges hatállyal − meg kell emelni.”

7.§

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § A 2020. január 1-je és a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése közötti kezdő időponttól megállapított pótlékot a Módr.-rel megállapított összeghatárok alapulvételével − 2020. november 1-jétől, hivatalból, a pótlék kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal − meg kell emelni.”

8.§

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „205 600” szövegrész helyébe a „208 070” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „205 600” szövegrész helyébe a „208 070” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „205 600” szövegrészek helyébe a „208 070” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „102 800” szövegrész helyébe a „104 035” szöveg

lép.

9.§

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-jétől havi 98 000 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

10.§

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezés” alcíme a következő 99. §-sal egészül ki:

„99. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelettel megállapított 62. § (7) bekezdését 2020. január 1-jére visszamenőlegesen kell alkalmazni.”

 

Ha még nem tette volna meg, IDE KATTINTVA föliratkozhat a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...