A polgármester nyugdíja

A polgármester nyugdíja

2019. 10. 16.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az önkormányzati választások után időszerű áttekinteni a polgármesteri tisztség és a nyugdíj viszonyának egyes kérdéseit.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha Önnek személyes kérdése a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

A polgármester nyugdíja

 

A most lezajlott 2019. évi önkormányzati választások nyomán újra érdemes áttekinteni a polgármesteri tisztség és az öregségi nyugdíj viszonyának egyes kérdéseit.

 

1. Szüneteltetni kell-e a megválasztott polgármester nyugdíjának folyósítását e tisztsége fennállásának tartama alatt?

 

Rövid válasz: NEM KELL SZÜNETELTETNI.

Ha a most megválasztott polgármester már öregségi nyugdíjban részesül (akár korbetöltött öregségi nyugdíjban, akár a nők kedvezményes nyugdíjában), vagy a tisztsége fennállása alatt - a nyugdíj feltételeinek teljesülése esetén -  bármikor igényelni kívánja majd az öregségi nyugdíját, akkor nagyon fontos kérdés a számára, hogy e választott tisztsége fennállásának tartama alatt folyósítható-e a részére a nyugdíja vagy azt szüneteltetni kell.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) szerint a polgármesteri tisztséget főállású foglalkoztatási jogviszonyban, illetve társadalmi megbízatásban lehet ellátni. 

A Pttv.-t, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 158. § a) pontja, valamint 156. § (3) bekezdése 2014. október 12-től hatályon kívül helyezte, azonban ugyanennek a törvénynek a 64. §-a a polgármesteri tisztség ellátásának módját továbbra is Pttv. korábbi rendelkezéseinek megfelelően szabályozza, azaz a 2014. október 12-i általános önkormányzati választások során megválasztott polgármester részére is lehetőség nyílt, hogy ezen tisztségét főállású foglalkoztatási jogviszonyban, vagy társadalmi megbízatásban lássa el, és ugyanez a választási lehetőség a most lezajlott 2019. évi önkormányzati választások után is fennáll.

A főállású polgármester közszolgálati jogviszonyban áll, amely jogviszonya alapján az adott személy a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozik, ezzel szemben a társadalmi megbízatású polgármester e jogviszonya alapján, a Tbj. 5. § (2) bekezdése alá tartozik. 

A fentiek alapján ha valaki a polgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban – Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó közszolgálati jogviszonyban – látja el, akkor a nyugdíja a 2018. július 16-án hatályba lépett új rendelkezések szerint minden korlátozás nélkül megállapítható (a nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése).

A Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerint azonban az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről hivatalból dönt. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az előzőekben tárgyalt jogviszony megszűnését. 

Látszólag ezt a szabályt kell alkalmazni a főállású polgármesteri tisztséget betöltő személyek esetében is, de ez még sincs így. 

A közszolgálati jogviszony szűkebb értelemben a kinevezéssel létrejövő jogviszonyban álló közszolgákra vonatkozik csak, noha tágabb értelemben nyilván idetartoznak a választás alapján, közjogi megbízatással rendelkező személyek (köztük a polgármesterek) is. 

A 2013. évi XX. törvény 11. § (1) bekezdése (“A Tny. 83/C. § (1) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban” szöveg lép.”) 2013. március 12-i hatállyal egyértelművé tette, hogy a korlátozás kizárólag a köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban álló, tehát csak a kinevezett személyekre vonatkozik.

A polgármesteri tisztség ellátása a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonynak minősül, de a polgármester nem köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként áll közszolgálati jogviszonyban, így ezen választással, közjogi megbízatással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony nem tartozik a Tny. 83/C. §-ának hatálya alá, így a főállású polgármesterekre a Tny. 83/C. §-a szerinti szüneteltetési szabály nem alkalmazható.

A megválasztott polgármester nyugdíjának folyósítását nem lehet szüneteltetni sem abban az esetben, ha a polgármesteri választott tisztségét főállásban látná el, sem pedig abban az esetben, ha társadalmi megbízatásban látná el e választott közfeladatát.

 

2. Jogosult-e a még nem nyugdíjas, de újra nem választott polgármester közszolgálati járadékra?

 

Rövid válasz: NEM JOGOSULT.

A kérdés azon polgármesterek részéről vetődhet föl, akik megbízatása a választás eredményeként megszűnt. A kérdést egy 2014. október 12-én hatályba lépett rendelkezés döntötte el.

Az előző pontban elemzett kérdés kapcsán már említett törvény (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény) 158. § a) pontja a 2014. évi önkormányzati választás napjától hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (a Pttv.-t).

E hatályon kívül helyezés miatt a 2014. október 12. napját követően keletkezett főállású polgármesteri jogviszony esetén közszolgálati járadék megállapítása már nem volt lehetséges - viszont a közszolgálati járadékra való jogosultságot a 2014. október 12. napját megelőző választások útján keletkezett jogviszony természetesen még megalapozhatta (kivéve, ha a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban látták el, mert a társadalmi megbízatású polgármester nem volt jogosult közszolgálati járadékra a megszűnt szabályozás szerint sem).

A Pttv. (2012. október 12-ét követően keletkező polgármesteri jogviszony esetén már nem alkalmazható) rendelkezései szerint közszolgálati járadékra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult,

- akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával szűnt meg,

- feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget töltött be, és

- a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (Tny.) meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, s megfelel a Tny-ben foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek, továbbá

- öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül.

E rendelkezésekből látható, hogy korábban sem volt tömeges jelenség a közszolgálati járadékra való jogosultság...

Ráadásul a közszolgálati járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester bármilyen - legalább három hónapig tartó -  munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy öregségi nyugdíjban részesül. 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...