Tartós ápolást végzők időskori támogatása 2018

Tartós ápolást végzők időskori támogatása 2018

2018. 07. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A szociális törvény idén január 1-jétől hatályos módosítása bevezette a tartós ápolást végzők időskori támogatását. A tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeküket évtizedek óta nevelő, nyugdíjassá váló szülők igényelhetik az új támogatást.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ne feledkezzen el feliratkozni a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevélre, ha időben akar értesülni a nyugellátásokat érintő fontos fejleményekről!

 

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvény bevezeti a tartós ápolást végzők időskori támogatása elnevezésű új, nyugdíjkiegészítő ellátást.

A törvény 2. fejezete tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (szociális törvény, Szt.) a tartós ápolást végzők időskori támogatásának bevezetésével összefüggő módosítását, továbbá ehhez kapcsolódóan az új ellátás jogrendszerbe illesztését szolgáló egyéb törvénymódosításokat.

Az indoklás hangsúlyozza, hogy a családtagjaikat ápoló hozzátartozók megbecsülésre méltó feladatot teljesítenek és komoly terhet vesznek le a szociális intézményrendszerről.

Mivel a gyermeküket tartósan ápoló szülők keresőtevékenységet nem – vagy csak korlátozott mértékben – tudnak végezni, a számukra megállapítható nyugellátás mértéke alacsonyabb lehet. Indokolt ezért a gyermeküket tartósan ápoló személyek nyugdíjba vonulását követően biztosítható új ellátási forma, a „tartós ápolást végzők időskori támogatása” bevezetése.

A tartós ápolást végzők időskori támogatása és az ápolási díj párhuzamosan folyósítható.

A havonta 50 ezer forint összegű ellátásban az az öregségi nyugdíjban részesülő személy részesülhet aki,

- gyermekét (ideértve a már nagykorú személyeket is),

- az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően,

- legalább 20 évig saját háztartásában gondozta és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült és

- az ellátás formája legalább egy évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (GYES-ben) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

A tartós ápolást végzők időskori támogatása adómentes juttatás és bírósági végrehajtás esetén mentes a letiltás alól.

A törvény e támogatást bevezető rendelkezései:

A szociális törvény kiegészül a következő 44/A. §-sal:

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha

a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és

b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel

ba) az e törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült és azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve

bb) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése vagy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

(2) A tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultság megállapítása iránti eljárásban elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a kérelmező az e törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült. Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti ellátás az érintett 20 éves időtartamon belül legfeljebb 10 év időtartamban vehető figyelembe.

(3) A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

(4) A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak.

(Hatályba lépés: 2018. január 01.)

A javaslat felhatalmazza a Kormányt, hogy megállapítsa a tartós ápolást végzők időskori támogatásának igénylésére, megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályokat. 

Az új ellátás sok olyan szülőnek jelenthet komoly pénzügyi segítséget, aki fogyatékkal élő vagy tartósan és súlyosan beteg gyermekét évtizedek óta ápolja. 

 

A törvény komoly hiányossága viszont, hogy ezt a támogatást nem igényelhetik azok a személyek, akik nem beteg gyermeküket, hanem idős családtagjaikat ápolják. 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...