Hogyan igényeljünk amerikai és magyar nyugdíjat?

Hogyan igényeljünk amerikai és magyar nyugdíjat?

2017. 11. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az Egyesült Államokban élő kedves Olvasóim figyelmébe! A magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény lehetővé teszi a két országban szerzett szolgálati/biztosítási idők összeszámítását a nyugdíjigénylés során.

K Küldés K Nyomtatás
Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, ha időben akar értesülni a magyar nyugellátásokat érintő fejleményekről!

 

Az Egyesült Államokban élő kedves Olvasóim közül nagyon sokan érdeklődnek, hogyan igényelhetik a magyar és az amerikai nyugdíjukat, ha mindkét országban szereztek szolgálati/biztosítási időt. Nagyon hosszú ideig nem volt mód erre, de tavaly végre hatályba lépett a két ország közötti megállapodás.

A magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény (amelynek magyar kihirdető jogszabálya a 2015. évi XXIX. törvény) a külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember hónap 1. napján lépett hatályba.  

Ez a fontos egyezmény a nyugdíjmegállapítás szempontjából a következő releváns rendelkezéseket tartalmazza (a rendelkezések után nagyobb kék betűvel olvasható a magyarázatom):

6. cikk

Közös rendelkezések

(1) Ezen Rész egyéb rendelkezéseire figyelemmel, amennyiben az egyik Szerződő Állam jogszabályai alapján az ellátásokra való jogosultság biztosítási idő teljesítésétől függ, e Szerződő Állam intézménye figyelembe veszi a másik Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alatt megszerzett biztosítási időket, kivéve, ha azok az első Szerződő Állam jogszabályai szerint megszerzett biztosítási időkkel egybeesnek.

Ez a rendelkezés a biztosítási idők összeszámítási szabályát tartalmazza azzal, hogy biztosítási idő csak egyszeresen vehető figyelembe akkor is, ha mindkét államban szerzett az igénylő biztosítási/szolgálati időt.

(2) Az egyik Szerződő Állam intézménye nem alkalmazza a jelen cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, amennyiben az a személy, akinek jogán az ellátást kérelmezik, elégséges biztosítási idővel rendelkezik ahhoz, hogy teljesítse ezen Szerződő Állam jogszabályai szerint az ellátásra való jogosultsághoz előírt feltételeket.

E rendelkezés szerint annak az államnak nem kell alkalmaznia az összeszámítási szabályt, amelyben az igénylő megszerezte az ottani ellátási jogosultsághoz előírt biztosítási időt. Pl. ha Magyarországon szerzett az igénylő legalább 20 év szolgálati időt, akkor a nyugellátást a magyar nemzeti jogosultság alapján állapítják meg és nem veszik figyelembe az amerikai biztosítási időket. És vice versa, azaz viszont. Természetesen a másik állam – amelyben esetleg nem szerezte meg az igénylő az ottani önálló igényléshez szükséges biztosítási időt – az (1) bekezdés alkalmazásával figyelembe veszi a két országban összeszámított biztosítási időtartamot, és ennek alapján pro rata temporis (azaz időarányos) ellátást állapít meg.

(3) A jelen Egyezmény alkalmazásában az ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges biztosítási idő számítása érdekében egy amerikai biztosítási negyedév és 90 nap magyar biztosítási idő, valamint négy amerikai biztosítási negyedév és egy év magyar biztosítási idő tekintendő egyenértékűnek.

(4) Az egyik Szerződő Állam intézménye a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján megszerzett biztosítási időket kizárólag az első Szerződő Állam jogszabályaival összhangban veszi figyelembe.

E rendelkezés szerint mindegyik állam csak a saját jogszabályai szerint is elismerhető biztosítási időtartamokat ismeri el a másik állam területén szerzett biztosítási időtartamok közül. Magyarország pl. csak az 1998 előtt, nappali tagozaton végzett felsőfokú tanulmányok idejét ismeri el, a későbbi tanulmányi időszakokat már nem.

 

7. cikk

Amerikai ellátások

Az Amerikai Egyesült Államok tekintetében a következő rendelkezések alkalmazandóak:

(1) Ha egy személy legalább hat negyedév biztosítási időszakot szerzett az Amerikai Egyesült Államok joga alapján, azonban nincs elegendő biztosítási ideje ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti ellátásra való jogosultsághoz szükséges feltételeknek megfeleljen, az Amerikai Egyesült Államok intézménye köteles figyelembe venni az ellátásra való jogosultság jelen cikk alapján történő megállapításához a magyar jogszabályok alapján elismert biztosítási időszakokat. Egy évre legfeljebb négy biztosítási negyedév ismerhető el.

Ez a rendelkezés a fentiekkel összhangban azt biztosítja, hogy ha valaki rendelkezik a minimálisan előírt hat negyedévi amerikai biztosítási idővel, de nem rendelkezik az adott ellátás önálló amerikai jogon történő igénybe vételéhez szükséges biztosítási idővel, akkor össze kell számítani a magyar szolgálati/biztosítási időtartamokkal az USÁ-ban szerzett biztosítási időt és ennek alapján kell pro rata ellátást megállapítani.

(2) Amennyiben az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján ellátásra való jogosultság kerül megállapításra ezen cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, az Amerikai Egyesült Államok intézménye az Amerikai Egyesült Államok jogszabályaival összhangban pro rata Elsődleges Biztosítási Összeget számít ki

a) a személy kizárólag az Amerikai Egyesült Államok joga alapján elismert átlagkeresete és

b) a személy Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján szerzett biztosítási idejének az Amerikai Egyesült Államok jogszabályaival összhangban elismert teljes biztosítási idejéhez viszonyított aránya alapján. Az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján fizetett ellátás alapja a pro rata Elsődleges Biztosítási Összeg.

Ez a pro rata temporis számítás alapképlete arra az esetre, ha az igénylő nem rendelkezik az USA jogszabályai alapján önálló amerikai ellátásra való jogosultsággal. Az ellátás csak az USÁ-ban adózott kereset alapján és az USA biztosítási idők/mindkét államban szerzett, összeszámított biztosítási idők arányában állapítható meg (időarányos ellátás).

(3) Az Amerikai Egyesült Államok által a jelen cikk (1) bekezdése alapján megállapított ellátásra való jogosultság megszűnik az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti, ahhoz elegendő biztosítási idő megszerzésével, amely - az (1) bekezdésre történő hivatkozás hiányában is - ugyanolyan vagy magasabb összegű ellátásra való jogosultság megállapítását teszi lehetővé.

Ez a rendelkezés biztosítja, hogy ha a pro rata ellátásban részesülő az ellátás megállapítását követően szerzett további amerikai biztosítási idő következtében az USA jogszabályai szerint már önálló amerikai ellátási jogosultsággal is rendelkezik, akkor a pro rata ellátása megszűnik és helyébe lép – azonos vagy magasabb összegben – az önálló amerikai jogosultság alapján megállapított ellátás.

 

8. cikk

Magyar öregségi és hozzátartozói ellátások

Magyarország tekintetében a következő rendelkezések alkalmazandóak:

(1) A magyar ellátás megállapítását követően, az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján történő további biztosítási idő megszerzése nem alapozza meg a magyar ellátás felülvizsgálatát, illetve újraszámítását.

Ez a rendelkezés kizárja a megállapított magyar ellátás felülvizsgálatát azon az alapon, hogy a magyar ellátott az USÁ-ban további biztosítási időtartamokat szerzett. Pl. egy magyar öregségi nyugdíjat nem lehet ismételten megállapíttatni azon az alapon, hogy a magyar nyugdíj megállapítását követően további amerikai biztosítási időt szerzett a magyar nyugdíjas.

(2) Ha az érintett személy a magyar jogszabályok szerinti ellátásra való jogosultsággal csak az Amerikai Egyesült Államok joga szerinti biztosítási idők figyelembevételével rendelkezik, akkor a magyar intézmény - a 6. cikk (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban - kiszámítja a nyugdíj azon összegét, amelyet akkor kellene viselnie, ha az érintett személy a mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idejét Magyarországon szerezte volna. A magyar intézmény az így kiszámított ellátás kizárólag azon részét folyósítja, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg.

Ez a rendelkezés a pro rata temporis (időarányos) ellátás-számítás Magyarországon alkalmazandó képletét tartalmazza, amely megegyezik az EU koordinációs rendeleteiben szabályozott számítási móddal. Ezt a számítást csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett nem rendelkezik a magyar jogszabályok szerint elegendő szolgálati/biztosítási idővel a magyar ellátás önálló igénybe vételéhez – pl. nem rendelkezik 20 év szolgálati idővel a teljes magyar nyugdíjhoz -, ezért a magyar biztosítási idejét össze kell számítani az amerikai biztosítási idejével.

(3) Ha a magyar jogszabályok az ellátás kiszámítását a jövedelemre, illetve a befizetett járulékra alapozzák, a magyar intézmény kizárólag az általa alkalmazott jogszabályok szerinti jövedelmet, illetve befizetett járulékot veszi figyelembe.

Ez a rendelkezés – az amerikai oldalhoz hasonlóan – az ellátások megállapításához csak a Magyarországon elismert és itt adózott/járulékoltatott keresetet, jövedelmet engedi figyelembe venni a magyar ellátás megállapítása során. Az USÁ-ban szerzett és ott adózott jövedelem nem befolyásolja a magyar nyugdíj összegét, és vice versa.

(4) Ha a magyar jogszabályok szerint megszerzett összes biztosítási idő nem éri el a 365 napot - feltéve, hogy csak ezen biztosítási idő alapján nem áll fenn semmilyen ellátásra való igényjogosultság - a magyar intézmény nem alkalmazza ezen cikk rendelkezéseit.

Ez a rendelkezés – az amerikai hat negyedévhez hasonlóan – meghatározza az ellátások igénybe vehetőségének minimális feltételét, ami Magyarországon 365 nap biztosítási időtartam.

 

17. cikk

Kérelmek

(1) Az egyik Szerződő Állam intézményéhez benyújtott ellátásra vonatkozó írásbeli kérelem a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján is biztosítja az igénylő jogait, amennyiben az igénylő kéri, hogy kérelmét tekintsék a másik Szerződő Állam jogszabályai szerint benyújtott kérelemnek is.

Ez a rendelkezés az igénylő érdekében biztosítja, hogy ha kéri, akkor a magyar ellátás iránti kérelmét tekintse a magyar hatóság egyúttal az amerikai ellátása iránti kérelemnek is, és vice versa. Ha az igénylő ezt nem kéri, akkor a hatóság csak a nemzeti ellátásra való jogosultságot vizsgálja és nem értesíti a másik állam hatóságát.

(2) Amennyiben az igénylő ellátásra vonatkozó írásbeli kérelmet nyújtott be az egyik Szerződő Állam intézményénél és kérelmét nem korlátozta egyértelműen az ezen Szerződő Állam jogszabályai szerinti ellátásokra, a kérelem biztosítja az igénylő jogát a másik Szerződő Állam joga alapján is, amennyiben az igénylő a kérelem benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy az a személy, akinek az adatai alapján az ellátást igényli, a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján is szerzett biztosítási időt.

Ez a rendelkezés jellemzően a hozzátartozói ellátásokra vonatkozik, pl. özvegyi nyugdíj iránti igény esetén biztosítja az özvegy részére, hogy az őt megillető ellátás számítása során figyelembe vegyék az elhunyt másik szerződő államban szerzett biztosítási idejét is.

 

23. cikk

Vegyes rendelkezések

(2) Jelen Egyezmény szerinti ellátásra való jogosultság megállapításához figyelembe kell venni a bármely Szerződő Állam jogszabályai szerint, a jelen Egyezmény hatályba lépése előtt megszerzett biztosítási időket, illetve azokat az egyéb eseményeket, amelyek a jelen Egyezmény hatályba lépése előtt következtek be.

Ez a rendelkezés biztosítja, hogy az egyezmény hatályba lépése előtt szerzett biztosítási időtartamokat is figyelembe lehessen venni.

 

Az egyezmény az eljárásrendre - a kérelmek benyújtására, a szükséges nyomtatványokra, a két országban illetékes hatóságokra vonatkozóan – számos részletszabályt tartalmaz, amelyeket ebben az összefoglalómban nem részleteztem, de ha kedves Olvasóim igényt tartanak rá, akkor a poszt lájkolásával és megosztásával jelezhetik!

Ha segített ez az összefoglalóm, nagyra értékelném, ha adományával - ha teheti és szeretné - támogatná a NyugdíjGuru szolgáltatásai ingyenességének fennmaradását!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...