Korhatár előtti ellátással, szolgálati járandósággal kapcsolatos GYIK

„Tisztelt Nyugdíjguru ! Ha a szolgálati járandóság jogosult vagyok és az év közepén elbocsátanak szüneteltetési határozat megléte ellenére milyen ellátásra vagyok jogosult ?”

Kedves Borza György

a szolgálati törvény a következőképpen rendelkezik:

331. § Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy hivatásos állományba való visszavételéről, valamint a szolgálati járandóságban részesülő személy szenior állományba vételéről az állományilletékes parancsnok - az öregségi nyugdíjnak, korhatár előtti ellátásnak, illetve szolgálati járandóságnak a Tny. tv. 83/C. § (1) bekezdése, illetve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint történő szüneteltetése érdekében, az érintett személy nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének megküldésével - haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet. (Miután nyugdíj vagy járandóság és illetmény együtt nem folyósítható.)

A vonatkozó jogszabályok szerint a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell,

- ha a jogosult olyan jogviszony létesítése vagy fenntartása érdekében kéri, amelynek feltételeként törvény azt előírja, illetve arra tekintettel kéri a szüneteltetést, hogy törvény valamely juttatás és az öregségi nyugdíj egyidejű folyósítását kizárja (a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a szolgálati viszony megszűnését),

- azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési járadékban részesül.

A szolgálati járandóság folyósítását a szüneteltetési oknak a nyugdíjfolyósító szerv általi megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni. A szüneteltetési ok esetleges fennállását a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból vizsgálja.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § alapján a szolgálati járandóság folyósítását – a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha az ellátásban részesülő közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagyhivatásos szolgálati viszonyban áll.

Ha törvény valamely juttatás és a szolgálati járandóság egyidejű folyósítását kizárja, és a jogosult a szolgálati járandóság szüneteltetését nem kérelmezi, a nyugdíjfolyósító igazgatóság az e tény tudomására jutásának időpontját követő hónap első napjától a szolgálati járandóság folyósítását hivatalból szünetelteti.

Ön a leírása szerint a fenti jogviszonyok valamelyikében áll(t), ezért szüneteltették a szolgálati járandósága folyósítását. A jogviszonya megszűnésének igazolásával kérheti a szolgálati járandósága ismételt folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól.

Iratkozzon fel az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat és egyéb ellátásokat érintő fejleményekről.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

 

„1957.08.19-én születtem.A nyugdíjkorhatárom 65 év.Röntgen orvosként dolgozom,s van 6 év megszerzett korkedvezményem.Úgy gondoltam, hogy 2016.augusztus 19.után már nyugdíjas lehetek.A munkahelyemen úgy értesítettek, hogy aug.19. után kezdhetem meg a felmentési időt,ami 8 hónap,ebből 4 hónapot biztosan le kell dolgoznom,4 hónapra felmentést adhat a munkahely a munka alól, de akár ezt a 4 hónapot is ledolgoztathatja, ezt a munkahely dönti el.Ebben az esetben én laikus úgy gondolom, hogy a megszerzett 6 év korkedvezményből csak 5 év 4 hónapot vehetek igénybe. Mire számíthatok? Várom válaszát.Köszönettel : Dr Deák Mária”

Kedves Doktornő,

a megszerzett 6 év korkedvezménnyel 59 éves születésnapján lesz jogosult a korhatár előtti ellátásra.

A korhatár előtti ellátásokról (is) szóló 2011. évi CLXVII. törvény

7. § (1) bekezdése szerint korhatár előtti ellátásra jogosult

c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. (a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény)... 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett.

Ugyanitt a (2) bekezdés b) pontja szerint az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint 2014. december 31-éig szerzett.

A 8. § (1) bekezdése szerint az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított korhatár előtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó, a korhatár előtti ellátás kezdő napján alkalmazandó szabályok szerint kell megállapítani.

A Kjt. (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)  30. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont].

A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 294.§ (1) bekezdés g) pontja határozza meg, ki minősül nyugdíjasnak, eszerint:

g) nyugdíjas munkavállaló, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,

gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

gd) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

gg) rokkantsági ellátásban részesül.

E kategóriák egyike sem vonatkozik a korhatár előtti ellátást igénylő személyre.

Viszont az Ön számára előnyös, ha a közalkalmazotti jogviszonya munkáltatói felmentéssel szűnik meg - miután a felmentési időre járó illetménye, illetve a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése idejére járó távolléti díja valószínűleg magasabb, mint a nyugdíja induló összege lesz, továbbá a szolgálati ideje is meghosszabbodik, ami növelheti a nyugdíjszorzója mértékét  - , ezért érdemes elfogadnia ezt a javaslatot.

Ilyen esetben az öregségi nyugdíjasnak minősülő személyek esetében alkalmazandó eljárás analógiájára a munkáltatója a következő szabályt követheti: munkáltatói felmentéssel akkor szüntethető meg a jogviszony, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján korhatár elkőtti ellátásra jogosultnak minősül. Így a felmentési ideje valóban a korhatár előtti ellátásra való jogosultsága kezdő napjától indulhat. 

A munkáltatónak ahhoz azonban nincs joga, hogy Önt ne mentesítse a felmentési ideje legalább feléig terjedő időtartamra (ha a jogviszonya munkáltatói felmentéssel szűnik meg):

Kjt. 33.§ (3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

Természetesen ha Ön ragaszkodik ahhoz, hogy a jogosultsága első napjától Ön már korhatár előtti ellátásban részesüljön és nem kíván rádolgozni egyetlen napot sem, akkor joga van közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyát (a leírtak alapján erre kicsi az esély) vagy lemondással megszüntetni a jogviszonyát, de ez esetben csak kéthavi lemondási idővel számolhat. Ezt viszont számolhatja úgy, hogy a lemondási idő utolsó napja a jogosultsága kezdőnapja előtti napra essen.

Kérem, iratkozzon fel a NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy a nyugdíjakat és hasonló ellátásokat érintő fejleményekről időben tájékoztatást kapjon.

Boldog Új Évet kívánva,

üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„Tisztelt Farkas úr! Első kétségbeesésemben Önhöz fordulok: most kaptam kézhez egy határozatot az Onyf-től, melyben kilátásba helyezik az előrehozott nyugdíjam kifizetéseinek visszakövetelését 2012. 09.-től. Előtte rokkant nyugdíjban voltam, 4 órás foglalkoztatás mellett. Akkor tört ki a felülvizsgálati láz és különben is betöltöttem az 59. évemet, hát kértem az előrehozott nyugdíjam megállapítását. Ez meg is történt. Akkor, az ügyintéző azt mondta, hogy mivel előtte is nyugdíjas voltam, ezért nem szükséges kilépnem (majd másnap belépnem) a munkahelyemre. Ezzel én megelégedtem és teljesen jóhiszeműen vettem fel a nyugdíjamat a fizetésem mellett. Amikor bejött az a rendelkezés, hogy a minimálbér másfélszeresét lehet így keresni, akkor kértem a munkáltatómat, hogy csökkentse a béremet a munkaidőm és a munkaköröm meghagyása mellett, ez meg is történt. Jóhiszeműségemet ez is bizonyítja és az is, hogy később beküldtem jövedelemigazolást, hogy megkaphassam a fél százalék nyugdíj emelést..., ezt elutasították, mert közben változott a jogszabály. 15 napom van a fellebbezésig, amit nyilván megteszek, de előtte hozzáértővel szeretnék konzultálni, ebben kérem szíves segítségét. Üdvözlettel: Boris Ilona”

Kedves Ilona,

Ön 2012. szeptemberében már nem lehetett rokkantsági nyugdíjas, mivel ezt a nyugdíjat 2012. január 1-jétől megszüntették, egyúttal nem kaphatott semmilyen előrehozott nyugdíjat, mert azokat is megszüntették 2012. január 1-jétől. 

Vagyis az Ön rokkantsági nyugdíja helyett csak 2011. december 31-éig kaphatott előrehozott öregségi nyugdíjat. Ha így történt, akkor az előrehozott nyugdíj igénylése során a rokkantsági nyugdíjas státusza miatt nem kellett megszüntetnie a rokkantsági nyugdíj melletti munkaviszonyát, hiszen a rokkantsági nyugdíj is saját jogú nyugellátásnak minősült.

Más a helyzet 2012. január 1-jétől: az előrehozott öregségi nyugdíj megszűnt és korhatár előtti ellátásként kellett továbbfolyósítani. Ez az ellátás már nem minősül nyugdíjnak, így a mellette végzett munkával nem lehet nyugdíjnövelésre jogosultságot szerezni, hanem plusz szolgálati időt lehet vele szerezni.

A részleteket olvassa el ebben az összefoglalómban: https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/korhatar-elotti-ellatas-szolgalati-jarandosag-masodik-resz

Viszont ha Ön 2012. szeptemberében rokkantsági ellátásban részesült (a megszűnt rokkantsági nyugdíja helyett) ÉS a megfelelő feltételek teljesítése alapján igényelte a korhatár előtti ellátását (mivel előrehozott nyugdíjat már nem igényelhetett), akkor a munkaviszonyát valóban meg kellett volna szüntetnie a korhatár előtti ellátás folyósításának kezdő napja előtti napra, mert e tekintetben az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha ez volt a helyzet, akkor a korhatár előtti ellátása nem lett volna megállapítható úgy, hogy közben fennállt a biztosítási jogviszonya (a munkaviszonya).

Ön azt bizonyíthatja, hogy megtévesztette az ügyintéző és ezzel a hatóság sértett jogszabályt, Ön pedig jóhiszeműen járt el az éppen változó jogszabályok által keltett bizonytalanságban.

Mindezek fényében kérem, pontosítsa a kérdését, illetve írja meg, mi történt azóta. Elnézését a késedelmes válaszért, a több ezer hozzám ömlő levél között elkeveredett az Ön kérdése.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Tisztelt NyugdíjGuru! 1957 augusztus 23-án születtem 31 éves röntgen asszisztensi munka után kaptam 7 év korkedvezményt. 2007 augusztus korkedvezményes nyugdíjas lettem,az akkor érvényes rendelet szerint 2012 augusztusától lettem volna saját jogon öregségi nyugdíjas.De a rendeletek módosítása után kor előtti ellátmányos lettem. Mivel 1957-ben születtem,így a nyugdíjkorhatárt is emelték. A gondom,hogy nem kapom azóta az utazási kedvezményt a nyugdíjfolyósítótól, már betöltöttem az 58, életévemet.Amíg korkedvezményesként szerepeltem az is járt.Azt tudom,hogy amíg az 57. be nem töltöttem nem kaptam az új rendelet miatt, de Akkor nekem nem is jár addig amíg nem leszek saját jogon nyugdíjas? Úgy érzem ez diszkrimináció . Várom válaszát tisztelettel Bizony Zsuzsanna”

Kedves Zsuzsanna,

a korhatár előtti ellátásban részesülőknek sajnos nem jár az Ellátottak utazási utalványa.

Az Önre irányadó nyugdíjkorhatár 65 év, akkortól jár majd az utazási kedvezmény, korábban nem.

Ha belegondol, hogy a rokkantsági vagy rehab ellátásban részesülő beteg emberek jó részétől is megvonták ezt a kedvezményt...

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljön a korhatár előtti ellátásokat és a nyugdíjakat illető fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Tisztelt Nyugdíjguru! Korkedvezménnyel kerültem korhatár előtti ellátásba, nem a közszférából, tehát dolgozhatnék is és az ellátásom is megmaradhatna./ /Munka esetén a minimálbér 18x-át kereshetem meg bruttóban évente úgy tudom./ de én egyéni vállalkozást szeretnék indítani és a kérdésem az hogy a vállalkozásból származó jövedelmem is ez alá a korlátozás alá esik e? Ekkor is max. 1 998000 ft. lehet az egyéni vállalkozásból származó jövedelem? és onnan kezdve nincs a korhatár előtti ellátás? Köszönöm válaszát! Tisztelettel: Wéber Károly”

Kedves Károly,

igen (de az összeghatár túllépése esetén a korhatár előtti ellátás nem szűnik meg, csak a folyósítása szünetel az alább ismertetett szabályok szerint). 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

Leírása szerint az Ön esetére a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) hivatkozott 83/B.§ (1) bekezdése vonatkozik, amely szerint ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban részesülő személy a tárgyévben egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

Az éves keretösszeg idén valóban bruttó 1.998.000 Ft.

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat és hasonló ellátásokat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

 

„Tisztelt NyugdíjGuru! Szolgálati járulékos vagyok, testnevelő tanári állást találtam a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskolában. Ez egyházi iskola. Vonatkozik rám az a tv. amely szerint, közszférában munkát vállalónak, felfüggesztik az ellátását? Válaszát előre is köszönöm! Hartyányi Attila”

Kedves Attila,

nem, az egyházi iskolában dolgozó pedagógusok a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak.

Így Önnek csak az éves keretösszeg betartására kell ügyelnie.

Olvassa el a vonatkozó cikkemet:

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/nyugdij-melletti-munkavegzes/nyugdij-es-egyeb-ellatasok-melletti-munka-2016

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Az lenne a kérdésem,hogy 2012 01 01-el előrehozott nyugdíjban részesültem,mely 7,2% csökkentetten került folyósításra,most január 1-én betöltöttem a 63 éves korhatárt,megkaptam a Nyufig értesítését ezzel kapcsolatban,módosul-e a nyugdíjam emiatt,5-6 e Ft-ról lenne szó havonta,mit kell tennem,mert a januári nyugdíjam nem lett több,csak az 1,6 %-os emelés. Válaszát megköszönve maradok tisztelettel: Mária”

Kedves Mária,

a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj - amely 2012. január 1-jétől átalakult korhatár előtti ellátássá - összege nem változik, amint az ellátásban részesülő betölti a nyugdíjkorhatárát.

A részleteket olvassa el az erről írt összefoglalómban:

http://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mit-kell-tenni-a-nyugdijkorhatar-kozeledtevel-annak-aki-korhatar-elotti-ellatasban-vagy-szolgalati-jarandosagban-reszesul

Iratkozzon föl az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy a nyugdíjakat illető fejleményekről időben értesüljön!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Tisztelt Doktor úr! Információt szeretnék kérni. A férjem korhatár előtti nyugdíjas és a Koala betegszállító Bt-hez szeretne menni sofőrnek. A főnökség azt az információt adta hogy évi 450000ft nettót kereshet náluk.A mi tudomásunk szerint ennél sokkal többet is kereshetne,vagy ez vállalat függő? Mi úgy tudtuk hogy az évi 1890000ft-ot nem szabad átlépni bruttóba,mert ha átlépi szüneteltetni kell az ellátását.Ezért nem értjük hogy a Koalánál mért csak ennyit lehet keresni? Előre is köszönöm a segítségét! Üdvözlettel:Szigetiné”

Kedves Szigeti Jánosné!

A korhatár előtti ellátásban részesülő személyek munkavégzése esetén kereseti korlátot kell figyelembe venni, ami a minimálbér összegétől függ. E kereseti korlát az éves keretösszeg, ami a tárgyév első napján érvényes bruttó minimálbér összegének 18-szorosa.

Amíg az ilyen ellátásban részesülő személy ez évi bruttó keresete nem éri el ezt az éves keretösszeget (idén az 1 998 000 forintot), addig a kereset mellett a nyugellátás is korlátozás nélkül felvehető.

Ha viszont a kereset meghaladja ezt, a következő hónap első napjától a tárgyév végéig (de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) szüneteltetni kell az ellátás folyósítását. Ha a keretösszeget decemberben lépi túl az ellátásban részesülő munkavállaló, akkor nem szüneteltetik az ellátás folyósítását, de vissza kell fizetnie annak decemberi összegét.

Korhatár előtti ellátás melleti munkavégzéssel további szolgálati idő szerezhető az erre vonatkozó feltételek teljesülése esetén. 

A Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében az 55 év feletti munkavállaló – aki lehet korhatár előtti ellátott is – bruttó munkabére, de legfeljebb 100 ezer forint után a foglalkoztató idén is 14,5 százalék szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe (vagyis ilyen esetben a 100 ezer forint bruttó bérig fizetendő szocho csak 27–14,5 = 12,5 százalék). Emellett 100 ezer forint bruttó bérig mentesül a szakképzési hozzájárulás fizetése alól is. Abban a hónapban, amikor a munkavállaló az 55. életévét betölti, a kedvezmény már egész hónapra érvényesíthető.

Természetesen az, hogy a férje a törvényi határokon belül mennyit keres, a munkáltatója és az ő megegyezésétől függ.

Iratkozzanak föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljenek a nyugdíjakat és egyéb ellátásokat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Tisztelt dr. Farkas András! A következő témában kérem a segítségét illetve a véleményét. Egy ismerősöm jelenleg korhatár előtti ellátásban részesül, 53-ban született, idén tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj újraszámítását szeretné kérni a Nyugdíjfolyósítótól, de korhatár előtti ellátása óta egyetlen egy napot sem dolgozott. Tisztában vagyunk vele, hogy elvileg 365 ledolgozott nap esetében van erre lehetőség, de hallottunk arról a lehetőségről is, hogy sem a Khtv., sem a Tny. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő személy a korhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjigényt terjesszen elő. A fent említett korhatár előtti ellátás folyósítása mellett szerzett 365 napi szolgálati idő hiányában, az öregségi nyugdíj megállapítására azonban csak akkor nyílik lehetőség, ha az adott személy legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelőző nappal lemond a korhatár előtti ellátásról (Khtv. 17. § (1) bekezdés d) pont), hiszen az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével a korhatár előtti ellátás megszűnik (Khtv. 17. § (1) bekezdés b) pont), és a nyugdíjfolyósító szerv öregségi nyugdíjként folyósítja tovább a korhatár előtti ellátást. Tehát a kérdés az lenne, hogyha nincs 365 ledolgozott nap a korhatár előtti ellátás óta és lemondunk a korhatár előtti ellátásról, akkor igényelhetjük-e az öregségi nyugdíjunk újbóli megállapítását? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm. Üdvözlettel: Márkus Tünde”

Kedves Tünde!

A Khtv. 18. § (1) bekezdése szerint ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak a 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(3) Az öregségi nyugdíj (1) ...bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas - a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül - a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban ... részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően - abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1) ... bekezdés szerint folyósított összegnél.

Az Önök által is hivatkozott 17. § (1) bekezdése szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnik, ha

...

b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

...

d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti. (...)

Az Önök által leírt megoldás működhet, de nem biztos, hogy célszerű meglépni, miután a korhatár előtti ellátás összegét a 8.§ rendelkezéseivel összhangban az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok szerint állapították meg, és ha az ellátás megállapítását követően további szolgálati idő szerzésére nem került sor, nem tartom valószínűnek, hogy kedvezőbb eredményre vezetne a nyugellátás általános szabályok szerinti megállapításának kérése. 

Iratkozzanak föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljenek a nyugdíjakat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

 

„Üdvözlöm ! 1964-ben születtem . Első munkavégzésem kezdete :1980. Három gyermekem van.Szeretném tudni van -e rá lehetőség hogy kór kedvezménnyel lehetséges-e nyugdíjba mennem, vagy milyen okmányok szükségesek hogy ha szeretném meg tudni hány évet kell még dolgoznom az én számításaim szerint az idén 36 év a le dolgozott évek száma.Hova adhatom be a papírjaimat ha szeretném pontosan tudni: Várom szíves válaszát ! Köszönettel !”

Kedves Musztrai Györgyné,

olvassa el az erről írt részletes összefoglalómat, ott minden kérdésére választ talál:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/a-nok-kedvezmenyes-nyugdija-2015-ben

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nők kedvezményes nyugdíját érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

Kérem, várjon... Kérem, várjon...