Öregségi nyugdíjjal kapcsolatos GYIK

„Tisztelt Dr.Farkas András! A kérdésem: Öregségi nyugdíj melletti munkavégzés, vagy a nyugdíj rögzítése és további alkalmazotti jogviszony a versenyszférában. Előnyök/ hátrányok az egyén és munkáltató szempontjából.”

Kedves László,

ez nagyon összetett kérdés, olvassa el az erről szóló összefoglalóimat:

http://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/nyugdij-melletti-munkavegzes-es-kozteher-viseles

http://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/a-nyugdij-osszegenek-novelese

http://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/nyugdijnoveles-es-nyugdijrogzites

Kérem, iratkozzon fel az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre is, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat illető fejleményekről.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„Most derült ki az adategyeztetés során hogy a férjem, aki vállalkozó volt, sokkal több nyugdíjjárulékot fizetett be,mint kellett volna. Tudom hogy az elmúlt évit vissza lehet igényelni,de mi van a régivel,ha most derült ki? Ez azért történhetett,mert mikor elmaradt a fizetésel,egy idő után az Apeh-ban mondták hogy mennyi a tartozás,ő meg befizette. Lehet valamiféle felülvizsgálatot kérni? Számunkra sokat jelentene,nekünk ez egy vagyon! (több,mint 1millióft.) Várom válaszukat, tisztelettel:Molnár Lászlóné”

Kedves Molnár Lászlóné,

az APEH e témában annakidején a következő tájékoztatót adta ki:

A járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék visszaigénylésének a helyesbítése

(a 0335-04-es lap kitöltése)

Amennyiben Ön a járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont, a 0053-as személyi jövedelemadó-bevallás 90. és 91. sorában visszaigényelt egészségbiztosítási és/vagy nyugdíjjárulékának, illetve a 0153-as vagy a 0253-as személyi jövedelemadó-bevallás 90. sorában visszaigényelt nyugdíjjárulékának összegét téves számítás miatt kívánja módosítani, úgy az önellenõrzést ennek a betétlapnak a felhasználásával végezheti el.

Az önellenõrzést az önellenõrizni kívánt idõszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. E jogszabályok a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló, többször módosított 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet.

A betétlap a 0335-ös önellenõrzési lap része, csak a fõlappal együtt adható be!

A fõlap (F) részének kitöltése

A részletezõ lapok felsorolása alatt Önnek egy téglalapban X-el kell jelölnie, hogy a 04-es részletezõ lapot csatolta.

A járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék visszaigénylésének a helyesbítése esetén az adónemekre vonatkozó kódkockák közül a járulék visszaigénylés kódkockába írjon X-et.

Ismételt önellenõrzés esetén az ismételt önellenõrzésre vonatkozó kódkockák közül a járulék visszaigénylés kódkockába írjon X-et.

A 0335-04-es lap kitöltése

A személyi azonosító adatok sorait értelemszerûen kell kitölteni. Ne feledje el itt is feltüntetni az adóazonosító jelét, és ha van, adószámát, a családi gazdaság nyilvántartási számát is.

A táblázat kitöltéséhez Önnek az önellenõrzéssel érintett idõszakra ismét ki kell számítani a járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont egészségbiztosítási és/vagy nyugdíjjárulékot. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a helyesbítéssel érintett eredeti adóbevallás Önnél lévõ példánya és a kapcsolódó útmutató, amelyek segítségével a szükséges számítások elvégezhetõk.

Figyelem! Nincs helye ennek az önellenõrzési betétlap benyújtásának akkor, ha Ön a személyi jövedelemadó- bevallás 90. és/vagy 91. sorában – választása alapján – nem igényelt vissza a járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont egészségbiztosítási és/vagy nyugdíjjárulékot.

A járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont, visszaigényelhetõ egészségbiztosítási járulék összege

1. sor: Ez a sor a többletként levont egészségbiztosítási járulék összegének a feltüntetésére szolgál. Ennek a sornak az (a) oszlopába az eredeti bevallási nyomtatvány 90. sorában közölt összeget kell beírni, a (c) oszlopába pedig az önellenõrzése alkalmával a vonatkozó jogszabálynak megfelelõ módon helyes összegben meghatározott járulék összegét kell feltüntetni.

Az adózó fizetési kötelezettsége

2. sor: Az Ön által megfizetendõ, tévesen visszaigényelt egészségbiztosítási járulék összegének a közlésére szolgál. Amennyiben az 1. sor (a) oszlopban közölt összeg magasabb, mint a (c) oszlopban közölt összeg, a különbséget ennek a sornak a (c) oszlopba kell beírni. Ezt az összeget Önnek a bevallás benyújtásával egyidejûleg az APEH Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek 10032000-06056229 számlaszámra be kell fizetnie.

Az adózó részére visszajáró összeg

3. sor: Az Önnek még visszajáró egészségbiztosítási járulék összegét mutatja meg. Abban az esetben, ha az 1. sor (a) oszlopban közölt összeg kisebb, mint a (c) oszlopban közölt összeg, akkor a különbséget ennek a sornak a (c) oszlopában kell beírni.

0335-04 1

A járulékfizetési felsõ határt meghaladóan levont, visszaigényelhetõ nyugdíjjárulék összege

4.sor: Ezasoratöbbletkéntlevontnyugdíjjárulékösszegénekafeltüntetéséreszolgál.Ennekasornakaz(a) oszlopába az eredeti bevallási nyomtatvány 91. sorában közölt összeget kell beírni, a (c) oszlopába pedig azt az összeget, amelyet az önellenõrzése alkalmával visszaigényelhetõ járulékként kiszámított.

Az adózó által fizetendõ összeg

5. sor: Az Ön által megfizetendõ, tévesen visszaigényelt nyugdíjjárulék összegének a közlésére szolgál. Amennyiben a 4. sor (a) oszlopban közölt összeg magasabb, mint a (c) oszlopban közölt összeg, a különbséget ennek a sornak a (c) oszlopába kell beírni Ezt az összeget Önnek a bevallás benyújtásával egyidejûleg az APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ bevételek 10032000-06056236 számlaszámra be kell fizetnie.

Az adózó részére visszajáró összeg

6. sor: Az Önnek még visszajáró nyugdíjjárulék összegét mutatja meg. Abban az esetben, ha az 4. sor (a) oszlopban közölt összeg kisebb, mint a (c) oszlopban közölt összeg, akkor a különbséget ennek a sornak a (c) oszlopában kell beírni.

Az önellenõrzési pótlék alapja
7.sor: Azönellenõrzésipótlékalapjaazafeltártjárulékkülönbözet,amelyetÖnazeredetiadóbevallásában

tévesen igényelt vissza. Itt a 2. és 5. sorok (c) oszlopába beírt összegeket kell összesíteni.

Önellenõrzési pótlék

8.sor: HaÖnnekjárulékfizetésikötelezettségmiattönellenõrzésipótlékotiskellfizetnie,akkorennekösszegét ebben a sorban tüntesse fel. Az önellenõrzési pótlék kiszámításáról szóló tájékoztatást a 0335-ös önellenõrzés fõlapjához tartozó Útmutatóban találja meg. Amennyiben Önnek nem kell önellenõrzési pótlékot fizetnie, akkor ezt a sort hagyja üresen.

Visszautalási kérelem

9.sor: AmennyibenÖna3.sor(c)oszlopábanközöltösszegegyrészénekvagyegészénekavisszautalását kéri, akkor ebben a sorban közölni kell a visszaigényelt egészségbiztosítási járulékot. Kérjük, hogy az összeget jobbra igazítva írja be!

10. sor: Amennyiben Ön a 6. sor (c) oszlopában közölt összeg egy részének vagy egészének a visszautalását kéri, akkor ebben a sorban közölni kell a visszaigényelt nyugdíjjárulékot. Kérjük, hogy az összeget jobbra igazítva írja be!

Figyelem! A visszautalási kérelemhez ki kell töltenie a „Nyilatkozatot a köztartozásokról” elnevezésû 0335-A lapot is.

Ha Ön a járulék túlfizetés átvezetését kéri másik adónemnél mutatkozó tartozás miatt, akkor 03170-es „Átvezetési és kiutalási kérelem” elnevezésû nyomtatványt is ki kell töltenie (lásd: önellenõrzési nyomtatvány fõlapjának (E) mezõjét!).

A nyomtatvány kitöltésénél figyeljen arra is, hogy az önellenõrzési lap alsó részén a (D) mezõben a közölt adatok hitelességét Önnek, törvényes képviselõjének, meghatalmazottjának, adótanácsadójának vagy adószakértõjének aláírásával igazolnia kell!

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 

A továbbiakban a NAV ügyfélszolgálatához forduljanak :-)

Kérem, iratkozzanak fel az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre is, hogy a nyugdíjakat illető fejleményekről időben tájékozódjanak.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„Tisztelt NyugdíjGuru! 1.Talán az Ön valamelyik írásában olvastam, hogy létezik újabban a rendes nyugdíjba vonulás során, hogy a már kiszámított nyugdíjat be lehet "fagyasztatni" (más kifejezést használtak!) és tovább dolgozni még nem nyugdíjasként. Majd később újra számíttatni pld. egy év múlva és a választott kiszámított összeget választani nyugdíjjáruléknak. Kérem szíves válaszát, hogy van ez? Milyen esetben? Hol olvashattam erről? Köszönettel: dr. Kaszab Zita ”

Kedves Dr.Kaszab Zita,

olvassa el az erről szóló összefoglalómat (a nyugdíjrögzítésről szóló fejezetet):

http://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/nyugdijnoveles-es-nyugdijrogzites

Kérem, iratkozzon fel az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy a nyugdíjakat illető fejleményekről időben értesüljön.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„1953.09.29.-én született, közalkalmazottként dolgozó férfi vagyok. Az igazolt munkaviszony és az életkorom alapján 2016.09.29.-én érem el az öregségi nyugdíjkorhatárt, amit igénybe is szeretnék venni. Ledolgozott éveim alapján 8 hónap felmentési idő jár részemre, aminek a felét (az eddigi gyakorlat alapján) a munkáltatóm "elengedi", azaz nem kell ledolgoznom. Kérdésem, hogy a nyolc hónap felmentési idő mikor kezdődik? 2016.01.29.-én, vagy az eddig hallottak alapján a 63. életévem betöltésekor (ami szerintem teljesen logikátlan, de többen állítják, hogy a közalkalmazottaknál így történik). Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel Tokár Tamás”

Kedves Tamás,

a Kjt. (1992. évi XXXIII. törvény) valóban ilyen furcsán szabályozza a kérdést.

A 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont]. 

Vagyis a korhatárt be kell tölteni legkésőbb a felmentési idő kezdetének napjáig.

Ez egyébként előnyös rendelkezés Önre nézve, hiszen így egyrészt 4%-kal több lesz a nyugdíja (minden, a korhatár betöltését követően a nyugdíj folyósítása nélkül munkával töltött hónap fél százalékkal emeli a számítandó nyugdíj induló összegét), másrészt a felmentési ideje alatt kapott illetménye, illetve a munkavégzés alóli mentesülés idejére kapott távolléti díja valószínűleg magasabb összeg, mint amekkora a nyugdíja lesz.

Természetesen ha ragaszkodna ahhoz, hogy a korhatár betöltésének napját követő naptól Ön már nyugdíjas legyen, akkor Ön is lemondhat a közalkalmazotti jogviszonyáról (2 hónapos lemondási idővel) vagy közös megegyezéssel is megszüntethetik a jogviszonyt - de ennél sokkal előnyösebb az Ön számára a munkáltatói felmentés. 

Kérem, iratkozzon fel az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat illető fejleményekről.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„T.Címzett! Kérdésem a szolgálati idővel kapcsolatos. Ismerősöm 1997-2001-ig részmunkaidőben dolgozott, napi 4 órában a hét minden munkanapján, a minimálbérhez arányosított bérért. A kötelező járulékokat cége levonta. Én úgy tudom, hogy a szolgálati idő szempontjából (nyugdíj összegénél nyilván nem) ez ugyanannyi időnek számít, mint ha napi 8 órában dolgozott volna, vagyis 1 nap = 1 nap az ő esetében is. Kérdésem, hogy ez valóban így van-e, vagy a ledolgozott 4 év nála csupán 2 évet jelent?”

Kedves Kónya István,

jól tudja a szabályt, a nyugdíjjogosultság tekintetében a részmunkaidő is teljes szolgálati időt jelent 1996. december 31-ét követően, a nyugdíj összegének számítása során viszont arányosítják azt a szolgálati időt, amely alatt a szerzett kereset nem érte el a mindenkori minimálbért (a minimálbér és a tényleges kereset arányában). 

Kérem, iratkozzon fel az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy minden nyugdíjjal kapcsolatos fejleményről időben értesüljön.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„K16 és K 17 es nyomtatványokat hol találom?”

Kedves András!

K16:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K16.pdf?rnd=0.4402620429173112

K17:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K17.pdf?rnd=0.9221931011416018

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben étesüljön a nyugdíjakat érintő fejleményekről! 

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„Kérdésem a következő lenne: Férjem 2006.december 21-én sajnos meghalt autóbalesetben, 1 évig kaptam az özvegyi nyugdíjat. Én 1955. május 17-én születtem, jelenleg nyugdíja vagyok a nők 40 évi munkaviszonnyal. Feléleszthető lesz-e valamikor az özvegyi nyugdíj számomra. 3 gyermeket neveltem fel. Válaszát előre is megköszönöm. Tisztelettel: Brogyánszki Tiborné.”

Kedves Brogyánszki Tiborné,

2006-ban az Önre irányadó nyugdíjkorhatár 62 év volt, amit csak 2017-ben fog betölteni, így ezen a jogcímen nem éled föl az özvegyi nyugdíja, mert több, mint 10 év fog eltelni a férje elhunyta óta.

Viszont ha a gyermekei a férje jogán árvaellátásban részesültek (és Ön is kapta az árvaellátások folyósítási ideje alatt az özvegyi nyugdíját), akkor ez a 10 éves határidő az utolsó árvaellátás megszűnésének napjától él. Ha ez a helyzet, akkor bőven beleférhet a 10 évbe, így feléledhet az özvegyi nyugdíja 2017-ben.

A részleteket olvassa el a részletes összefoglalómban: 

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mindent-az-ozvegyi-nyugdijrol-2015-ben-a-teljes-sorozat

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat és egyéb ellátásokat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

 

„1953. 09.13-án születtem, 2012-től korhatár előtti ellátásban részesülök. Két kérdésem van: - pontosan mikor kezdődik az öregségi nyugdíjam (mert hallani betöltött 63. év + 180 napról) - a korhatár előtti ellátás alatt megbízási jogviszonyban végzett (főként óraadói tanári minőségben) munkám után is kérhetek-e újabb nyugdíj-megállapítást, ha a megbízási viszonyok időtartama eléri a 365 napot? Válaszát tisztelettel köszönöm! ”

Kedves Zsuzsanna,

az Ön nyugdíjkorhatára 63 év, vagyis 2016. szeptember 13-ától jogosult az öregségi nyugdíjra.

A korhatár előtti ellátását változatlan összegben öregségi nyugdíjként folyósítják majd tovább. 

A Khtv. (2011. évi CLXVII. törvény) 18.§-a a következőképpen rendelkezik:

(1) Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak ... összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(3) Az öregségi nyugdíj (1) ... bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas - a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül - a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban ... részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően - abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1) ... bekezdés szerint folyósított összegnél.

A Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) 5.§ (1) bekezdés g) pontja alapján biztosítottnak minősül a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy ..., amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.

Vagyis ha a megbízási szerződése alapján kapott, nyugdíjjárulék alapját képező jövedelme meghaladta a minimálbér 30%-át, akkor azzal szolgálati időt szerzett, ami beszámít a kérdéses 365 napba.

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„Üdvözlöm! Tudna nekem olyan oldalt ajánlani,ahol munkajogi kérdésekre tudnak válaszolni?”

Kedves Éva,

ha a nyugdíjazással függ össze, akkor nekem is felteheti a kérdését. 

Egyéb esetben felteheti pl. a www.hrportal.hu oldalon.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Pert nyert egy magyar nyugdíjas közalkalmazott a Strasburgi bíróságon. Közalkalmazottkent tovább dolgozott, ezért elvették a nyugdíját. Mivel velem szemben is ugyanígy jártak el, most kihez lehetne fordulni ? Tisztelettel várom válaszát: Tóth László 65 éves közalkalmazott”

Kedves Tóth László,

mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogi alapon ítél, ezért minden egyes ügyben külön keresetet kell benyújtani. A Fábián kontra Magyar Állam perben valóban a közalkalmazott nyugdíjas javára ítéltek, ezért eséllyel adhat be Ön is keresetet (a bíróság ügyhátraléka miatt átlagosan 3 évig tart egy ilyen eljárás). Ehhez keresnie kell egy ügyvédet, aki el tudja készíteni a periratot, gyakorlatilag elég a saját adataival lemásolni a győzelemre vezető Fábián-keresetet. Érdemes azonban várnia 2016. március 15-éig, amikor jogerőre emelkedhet az ítélet, addig ugyanis a Magyar Államnak is joga van megtámadnia az ítéletet és a Bíróság Nagykamarája elé utalást kérnie - s ha ott esetleg nyerne, akkor nincs értelme perelni.

Itt talál egy közérthető leírást a bíróság működéséről:

http://www.europatanacs.hu/pdf/Questions_and_answers_Hungarian_version.pdf

Kérem, iratkozzon fel a hírlevelemre is, hogy a nyugdíjakat érintő minden fejleményről időben értesüljön: www.nyugdijguru.hu/hirlevel/feliratkozas

Boldog Új Évet kívánva,

üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

Kérem, várjon... Kérem, várjon...