Korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság - második rész

K Küldés K Nyomtatás

A korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló összefoglalóm első részében az átfogó képet vázoltam, itt a második részben a legfontosabb részletszabályokat foglalom össze

 

Alaptörvényi háttér

 

Magyarország Alaptörvénye szellemében a nyugellátáshoz való jog csak az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltött és a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Természetesen törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg (ilyen ellátás ma kizárólag a nők kedvezményes öregségi nyugdíja lehet). Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően nyugellátás (a nők kedvezményes nyugdíját kivéve) nem folyósítható.

 

Így a korábban meghatározott korhatár előtti nyugellátások szociális ellátássá alakultak, egyes esetekben összegük az szja mértékével csökkent. Erre a változásra vonatkoznak a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény - különösen a fegyveres erők, szervek és testületek érintett tagjai körében sok vitát kiváltott és az európai jogorvoslati fórumokat is megjárt - rendelkezései.

 

Megszüntetett nyugellátások

 

A törvénnyel megszüntetett korábbi nyugellátások a következők:

 

- az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi

nyugdíj,

- a korkedvezményes nyugdíj,

- a bányásznyugdíj,

- a művésznyugdíj (az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj),

- a polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja (a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj),

- az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja (az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj és az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj),

- a korengedményes nyugdíj,

- a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának szolgálati nyugdíja.

 

Ezek az ellátások 2012. január 1-jétől megszűntek, azóta - vagyis 2011. december 31-ét követő kezdő nappal - ilyen ellátás nem állapítható meg.

 

A korábban megállapított ellátások továbbfolyósítása

 

A korábban már megállapított ellátásokat

- korhatár előtti ellátásként,

- föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként,

- a fegyveres erők, szervek, testületek tagjai esetében szolgálati járandóságként

kell továbbfolyósítani.

 

2012. január 1-jétől ugyanilyen ellátást kell megállapítani azoknak is, akik az ellátásra a jogot már megszerezték.

A föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén a bányásznyugdíj helyébe lépő átmeneti bányászjáradékra a továbbiakban is lehet jogot szerezni.

Külön törvény alapján a továbbiakban  balettművészeti életjáradék is megállapítható.

 

Nyugellátásként viselkedő nem-nyugellátás

 

A korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok  állapítják meg és a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósítja, annak ellenére, hogy ez az ellátás és járandóság TB szempontból nem minősül nyugellátásnak, de úgy viselkedik, mintha az lenne, miután

 

a) az ilyen ellátásban vagy járandóságban részesülő személyek egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lesznek,

 

b) a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 62. §-a szerint meghatározott módon (kötelező nyugdíjemelés) kell évente emelni,

 

c) ha a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról szóló törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik,

- az igényérvényesítésre,

- a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítására és folyósítására,

- a szolgálati idő meghatározására és számítására,

- a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött

kedvezményre jogosító idő, korkedvezményes idő megállapítására,

- a jogorvoslatra,

- az eljárási költségek viselésére,

- a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére,

- a késedelmi kamat megtérítésére,

- a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, - a végrehajtásra, valamint

- az adatkezelésre

az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot kell érteni,

 

d) a korábbi korengedményes nyugdíj esetében a helyébe lépő korhatár előtti ellátás folyósítására és megszüntetésére, valamint a munkáltató fizetési kötelezettségére és a visszatérítésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokon túl a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet és a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell,

 

e) aki korhatár előtti öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-je előtt a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság mellett végzett keresőtevékenységgel egyébként az érintettek már nem nyugdíjnövelésre lesznek jogosultak - mint az öregségi nyugdíjasok -, hanem plusz szolgálati időt szereznek.

 

Öregségi nyugdíjként, változtatás nélkül továbbfolyósított nyugellátások

 

Ami 2012. január 1-jétől nem változott, vagyis minden változtatás nélkül öregségi nyugdíjként kellett továbbfolyósítani

a) az 1949. évben vagy azt megelőzően született korhatár előtti nyugdíjban (ide nem értve a szolgálati nyugdíjat) részesülő személynek ezt a nyugdíját,

b) az 1954. évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét,

c) annak a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nőnek a korhatár előtti öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezett 40 évi jogosultsági idővel, 

az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével (ez utóbbi rendelkezés arra vonatkozik, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amíg a nyugdíjas közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői vagy hasonló közszolgálati jogviszonyban áll).

 

1954-ben vagy előtte született, szolgálati nyugdíjban részesült, reaktivált személyek ellátása

 

Ha a szolgálati nyugdíjban részesülő, 1954-ben vagy korábban született személy 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) szerinti szolgálati viszonyban állt,

a szolgálati nyugdíja összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint 2011. december 31-ével újra meg kellett állapítani,

és ha ez az összeg magasabb volt, mint a szolgálati nyugdíja 2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget kellett 2012. január 1-jétől – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani (az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével).

Vagyis a fegyveres erők, szervek, testületek azon reaktivált tagjainak, akik az 57. életévüket már betöltötték 2011. december 31-én, újraszámították az öregségi nyugdíját és a magasabb összeget folyósítják azóta a számukra.

Miután öregségi nyugdíj címén kapják az ellátásukat, a keresőtevékenységükkel ők nyugdíjnövelésre (és nem további szolgálati időre) szerezhetnek jogot.

 

Korhatár előtti ellátások

 

A nők 40 jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja, az átmeneti bányászjáradékká alakuló bányásznyugdíj, illetőleg a balettművészek életjáradéka kivételével

az 1950-ben vagy azt követően született személyek korhatár előtt bármely civil jogcímen kapott nyugdíjait

2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként folyósítják.

 

Ez alól az országgyűlési képviselők korhatár előtti kedvezményes nyugdíja annyiban jelent kivételt, hogy azt a mindenkori személyi jövedelemadó mértékével csökkentett összegben kell korhatár előtti ellátásként továbbfolyósítani (hasonlóan az szja mértékével csökkentett szolgálati járandósághoz).

A csökkentéssel szemben érvényesíthető a családi személyi jövedelemadó kedvezmény igénybe vételére vonatkozó pontos szabály:

ha a mindenkori szja mértékével csökkentett korhatár előtti ellátásban részesülő személy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne,

de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető,

az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a korhatár előtti ellátás csökkentésével szemben érvényesíthető.

 

Szolgálati járandóság

 

A legnagyobb társadalmi vitát és az érintettek máig sem csituló felháborodását a szolgálati nyugdíj eltörlése és a szolgálati járandóság helyette történő bevezetése okozta az 1955-ben vagy később született jogosultak esetében.

 

2012. január 1-jétől ugyanis az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját az szja mértékével megegyező csökkentést követően szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani.

 

A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kellett meghatározni, hogy a jogosultnak a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíja havi összegét – a törvényben foglal kivételekkel – csökkenteni kellett a személyi jövedelemadó mértékével.

 

A szolgálati járandóság összege a rendelkezések szerint nem csökkenhetett a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér (78 ezer Ft) 150 százaléka (azaz 117 ezer Ft) alá, ha a jogosultnak a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíja havi összege – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – ezt az összeget meghaladta. (Addig viszont csökkenhetett...)

 

Nem volt csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha

a) a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt.180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minősítő határozattal megállapították,

b) a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

c) a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig. (Ez természetesen jelenleg is fennálló lehetőség.)

 

Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a csökkentett szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell.

 

A csökkentéssel szemben érvényesíthető a családi személyi jövedelemadó kedvezmény.

 

Ha a csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne,

de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető,

az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető.

 

Vagyis összefoglalva: az 1955-ben vagy azt követően született egyenruhások részére a 2011. decemberi szolgálati nyugdíjukat 2012. januárjától a kötelező nyugdíjemelés mértékével ugyan növelt, de a személyi jövedelemadó mindenkori mértékének megfelelően csökkentett összegben, szolgálati járandóságként kellett tovább folyósítani, azzal, hogy a szolgálati járandóság nem csökkenhetett a 2011. decemberi minimálbér másfélszerese alá. (A gyermekesek számára vigasz lehet, hogy a csökkentéssel szemben viszont érvényesíthető a családi személyi jövedelemadó kedvezmény.)

 

Megszűnés, átalakulás, új ellátás

 

2011. december 31-ét követően korhatár előtti nyugellátás már nem állapítható meg.

 

Akik viszont korábban

- előrehozott öregségi nyugdíjra, vagy

- csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, vagy

- bányásznyugdíjra, vagy

- művésznyugdíjra már jogot szereztek,

korhatár előtti ellátás megállapítását kérhetik (vagy talán helyesebb azt írnm, hogy kérhették, mert feltehetően minden érintett megtette már a szükséges lépéseket).

 

Előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság korábbi megszerzése esetén:

 

2011. december 31-ét követő kezdő naptól korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a TB nyugellátásról szóló törvény (Tny.) 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges

- életkort betöltötte, és

- szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is.

 

Bányásznyugdíjra való jogosultság korábbi megszerzése esetén:

 

2011. december 31-ét követő kezdő naptól korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte.

 

Művésznyugdíjra való jogosultság korábbi megszerzése esetén:

 

2011. december 31-ét követő kezdő naptól korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett.

 

Szintén korhatár előtti ellátást igényelhet(ett) az az 1953-ban született nő, aki 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett:

2011. december 31-ét követő kezdő naptól korhatár előtti ellátásra jogosult az az 1953. évben született nő, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is.

 

Korhatár előtti ellátás korkedvezmény szerzése esetén is igényelhető (az igény időbeni korlátozás nélkül benyújtható).

Így korhatár előtti ellátást igényelhet az, aki

- a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig

- a TB nyugellátásról szóló törvény (Tny.) vagy az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint

- korkedvezményre jogosultságot szerzett, azzal az eltéréssel, hogy az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerinti egy év korkedvezményre - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a bányász akkor is jogosult, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben csak három évet töltött el.

Ilyen esetben a jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint

a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás kezdő napja 2012. január 1-je és 2014. december 31-e között van,

b) az a) pontban nem említett esetben 2014. december 31-éig szerzett.

 

A részletes szabályokat e tekintetben olvassák el az erről szóló összefoglalóman: http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-korkedvezmenyrol 


Korhatár előtti ellátást igényelhetett az is, akinek az esetében a foglalkoztatási jogviszony megszűnése 2011-ben már folyamatban volt (jellemző esetben a felmondást a munkáltató már közölte az érintett jogosulttal vagy a munkáltatójával a munkaviszony megszüntetéséról szóló közös megegyezés már létrejött), és az érintett a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő napon, 2012-ben korhatár előtti öregségi nyugdíjra lett volna jogosult a korábbi szabályok szerint.

 

Ennek alapján korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki esetében  a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték,

feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben volt, és

a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna,

feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

 

Balettművészeti életjáradék

Az egyes művészeti tevékenységet folytatók korhatár előtti nyugdíja megszűnt, de a balettművészek a jövőben is jogosultságot szerezhetnek – az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény V. fejezete szerint —balettművészeti életjáradékra.

Balettművészeti életjáradékra az jogosult, aki

a) a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át –ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,

a) legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

c) azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és

d) azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják, rendszeres pénzellátásban nem részesül.

 

A művésznyugdíjak átalakítása is óriási vihart keltett az érintettek körében és a helyzet még ma sem teljesen tisztázott. 

 

Átmeneti bányászjáradék

 

Átmeneti bányászjáradékra – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény VI. része alapján – a jövőben is lehet jogosultságot szerezni.

Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki

a) bányavállalkozónál földalatti munkakörben

– legalább huszonöt év, a TB nyugellátásról szóló törvény (Tny.) szerint figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy

– legalább 5000 – a Tny. szerint szolgálati időként figyelembe vehető – műszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért műszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban elért műszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a műszakszám meghatározása során figyelembe venni,

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

c) azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és

d) azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják,  rendszeres pénzellátásban nem részesül.

 

A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek öregségi nyugdíja


Korhatár előtti ellátás esetén:

Amennyiben a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak (csökkentett ellátás esetén a csökkentés nélküli) összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.


Szolgálati járandóság esetén:

Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

 

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a korhatár betöltése esetén: 

A korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltött személy immár nyugdíjasként – a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül – a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett.

Az öregségi nyugdíj összegét – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően – abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj a magasabb.

 

Özvegyi nyugdíj, árvaellátás

A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során a fentieket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol a szabály az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését említi, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

 

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnése

 

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnik, ha

a) a jogosult meghal,

b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

c) a jogosult részére 40 év jogosultsági időre tekintett állapítanak meg öregségi

nyugdíjat (nők kedvezményes nyugdíja),

d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy

e) a nyugdíjmegállapító szerv bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt (vagy korengedményes nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátás esetén a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet, illetve a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései által meghatározott esetben) hivatalból megszünteti. Ez utóbbi rendelkezés a feketemunka büntetése, mely szerint ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,

a) a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár előtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszünteti, és

b) a jogosultnak – ha a jogosult a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban kevesebb, mint egy éve részesül – a folyósított korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság teljes összegének megfelelő összeget, egyéb esetben a korhatár előtti ellátásnak, illetve a szolgálati járandóságnak a megszüntetést megelőző egy évben folyósított összegének megfelelő összeget kell megfizetnie.

 

Akinek korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszűnik, annak korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság ismételten nem állapítható meg.


Munkavégzés korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság mellett

 

Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll (vagy egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat), és

az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg, idén 18 x 101.500 Ft = 1.827.000 Ft),

az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.

Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást – a jogalap nélkül felvett ellátásokra vonatkozó szabály alkalmazásával – vissza kell fizetni.

 

Szüneteltetés egyéb esetekben

 

Kérelemre

A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a Hszt. 64.§ (5) bekezdése, 264/C. § (1) bekezdés c) pontja vagy a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján kérelmezi (reaktiválás).

Ilyen esetben a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a szolgálati viszony megszűnését.

 

Álláskeresési járadék folyósítása miatt

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési járadékban részesül.

(Miután a korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy a keresőtevékenységével álláskeresési járadékra is jogot szerezhet...)

 

Bűncselekmény elkövetése miatt

A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának időtartama alatt

a) öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekményt, vagy

b) öt évet el nem érő szabadságvesztéssel büntetendő szándékos testi sértés, személyi szabadság megsértése, emberkereskedelem, embercsempészés, hivatali visszaélés, bántalmazás hivatalos eljárásban, vesztegetés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatban, vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban bűncselekményt követett el,

és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

A szüneteltetést követően a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot az időközi nyugdíjemelésekkel növelt összegben kell újból folyósítani.

 

Dióhéjban ennyi a korhatár előtti ellátásra és szolgélati járandóságra vonatkozó szabályozás. Kérem, osszák meg érintett barátaikkal és ismerőseikkel, és persze kérjék meg őket is, hogy lájkolják a NyugdíjGurut a Facebook-on.

Ha eléri ez az oldal a több százezres támogatottságot, nagyobb eséllyel lobbizhatok a nyugdíjrendszer anomáliáinak felszámolása - azaz minden meglévő és leendő nyugdíjas - érdekében :-)

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...