Korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság - első rész

K Küldés K Nyomtatás

A korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról szóló legfőbb szabályok összefoglalását tartalmazza kétrészes sorozatom első része.

Magyarország Alaptörvénye szellemében a nyugellátáshoz való jog csak az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltött és a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki.

Természetesen törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg (ilyen ellátás ma kizárólag a nők kedvezményes öregségi nyugdíja lehet).

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően nyugellátás (a nők kedvezményes nyugdíját kivéve) nem folyósítható.

Így a korábban meghatározott korhatár előtti nyugellátások szociális ellátássá alakultak, egyes esetekben összegük az szja mértékével csökkent.

Erre a változásra vonatkoznak a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény - különösen a fegyveres erők, szervek és testületek érintett tagjai körében sok vitát kiváltott és az európai jogorvoslati fórumokat is megjárt - rendelkezései. 

Az alábbiakban az egyes kategóriákra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket ismertetem, a második részben a részletszabályokat tekintjük majd át.


Nem változott nyugellátások

Öregségi nyugdíj lett vagy maradt (a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben) 2012. január 1-jétől:

a) az 1949-ben vagy azt megelőzően született személyek korhatár előtti öregségi nyugdíja,

b) az 1954-ben vagy azt megelőzően született személyek szolgálati nyugdíja (csökkentés nélkül),

c) annak a hölgynek a nyugdíja, aki 2011. december 31-éig 40 év jogosultsági idővel szerezte a nyugdíját (automatikusan átalakították a nők kedvezményes öregségi nyugdíjává annak a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő hölgynek a korhatár előtti öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezett a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági idővel).

 

Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj

Előrehozott öregségi nyugdíj és csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj 2012. január 1-jétől nem állapítható meg.

A korábban megállapított ilyen öregségi nyugdíjat korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben.

2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátást kell(ett) megállapítani annak a személynek (ha biztosítási jogviszonyban nem állt és rendszeres pénzellátásban nem részesült),

a) aki 2011. december 31-éig az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint a szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte,

b) aki olyan 1953-ban született hölgy, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett,

c) akivel a (keresőtevékenységet megalapozó) jogviszonyát megszüntető egyoldalú jognyilatkozatot (pl. munkáltatói felmondást) 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték (ide értve a közös megállapodást is), ha a megszűnés napja 2012. évben volt, feltéve, hogy a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint ellátásra jogosult lett volna.

 

Korkedvezményes nyugdíj

Korkedvezményes nyugdíj 2012. január 1-jétől nem állapítható meg.

A korábban megállapított korkedvezményes nyugdíjat korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben.

Aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, korhatár előtti ellátásra jogosult.

Vagyis korhatár előtti ellátásra jogosult  az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. (ez a TB nyugellátásról szóló törvény) vagy az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett.

A jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint

a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás kezdő napja 2012. január 1-je és 2014. december 31-e között van,

b) az a) pontban nem említett esetben 2014. december 31-éig szerzett.

(Ez utóbbi rendelkezés teszi lehetővé, hogy a 2014. december 31-éig megszerezett korkedvezményt a későbbi, 2015. január 1-je utáni igényérvényesítés során is felhasználhassuk.)

Miután e jogcímen ma is és a jövőben is igényelhető lesz korhatár előtti ellátás, olvassák el az e témáról szóló részletes összefoglalómat:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-korkedvezmenyrol 


Bányásznyugdíj

Bányásznyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

A már megállapított bányásznyugdíj átalakult átmeneti bányászjáradékká, amelyre (külön törvény alapján) továbbra is lehet jogosultságot szerezni.

Korhatár előtti ellátásra jogosult (ha átmeneti bányászjáradékra nem jogosult, rendszeres pénzellátást nem kap és biztosítással járó jogviszonyban nem áll) az a bányász,

a) aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,

b) akivel a jogviszonyt megszüntető egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték (ide értve a közös megállapodást is), ha a megszűnés napja 2012-ben volt, feltéve, hogy a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint ellátásra jogosult lett volna.

 

Korengedményes nyugdíj

A korengedményes nyugdíj megszűnt, 2012. január 1-jétől  nem állapítható meg.

A korábban megállapított korengedményes nyugdíjt korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben.

 

Művésznyugdíj

Az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíja 2012. január 1-jétől nem állapítható meg.

A korábban megállapított művésznyugdíjat korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben.

Az a művész, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló rendelet szabályai szerint öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot, korhatár előtti ellátásra jogosult.

A balettművész részére külön törvény szerint balettművészeti életjáradék jár 2012. január 1-jét követően is.

 

Politikusi nyugdíjak

(1)

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

A korábban megállapított ilyen öregségi nyugdíjat korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben.

(2) 

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

A korábban megállapított ilyen öregségi nyugdíjat korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben.

(3) 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

A korábban megállapított ilyen öregségi nyugdíjat a mindenkori személyi jövedelemadó mértékével csökkentett összegben kell korhatár előtti ellátásként továbbfolyósítani. A csökkentéssel szemben érvényesíthető a családi személyi jövedelemadó kedvezmény. (Hasonló rendelkezés vonatkozik a szolgálati járandóságra.)

 

Szolgálati nyugdíj

Szolgálati nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

Szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az 1955-ben vagy azt követően született személy szolgálati nyugdíját a kötelező nyugdíjemelés mértékével növelt összegben, de főszabályként csökkentve a mindenkori szja mértékével. A csökkentés után a járandóság összege nem lehet alacsonyabb, mint a minimélbér 150%-a.

Szolgálati járandóságra jogosult az a személy (feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll és rendszeres pénzellátásban nem részesül),

a) akivel a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, ha a felmentés leteltét követően a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján folyósított szolgálati nyugdíjra szerzett volna jogosultságot,

b) akinek 2011. december 31-én a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját megszüntették, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én elérte a 25 évet (beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is),

c) aki 1954-ben vagy azt megelőzően született és 2011. december 31-én szolgálati viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én elérte a 25 évet.

 

Munkavégzés korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság mellett

Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll (vagy egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat), és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg, idén 18 x 101.500 Ft = 1.827.000 Ft), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.

Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást – a jogalap nélkül felvett ellátásokra vonatkozó szabály alkalmazásával – vissza kell fizetni.

(folytatása következik)

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...