Ha nem figyelsz, elszáll a idő s vissza sose reppen

Ha nem figyelsz, elszáll a idő s vissza sose reppen

2014. 06. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az 1997. december 31-ét követő felsőfokú tanulmányok ideje nem szolgálati idő az öregségi nyugdíj szempontjából, bármennyire is tiltakozik az igazságérzetünk e megkülönböztetés ellen. Mit lehet tenni ez ellen egy mai egyetemistának, főiskolásnak?

K Küldés K Nyomtatás

Az 1997. december 31-ét követő felsőfokú tanulmányok ideje nem szolgálati idő az öregségi nyugdíj szempontjából, bármennyire is tiltakozik az igazságérzetünk e megkülönböztetés ellen.

Hogyan lehet mégis szolgálati időként elismertetni ezeket a felsőfokú tanulmányokat? (Gondoljunk csak arra, hogy a 3-4 főiskolai vagy az 5-6 egyetemi év mennyire hiányozhat majd szolgálati időként a nyugdíjba vonulásunk idején!)

Ilyen esetben megállapodás köthető a nyugdíjhatósággal arra, hogy a felsőfokú tanulmányok ideje is szolgálati időnek minősüljön.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (5) bekezdés a) pontja alapján szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet – a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével – az a nagykorú személy, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányainak időtartamát kívánja szolgálati időként elismertetni, beleértve a doktorandusz-képzést is. Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetében legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő (a hosszabb) vehető szolgálati időként figyelembe.

 

Az ilyen megállapodás a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt időre köthető meg, amely magában foglalja a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Megállapodás köthető a ciklusokra bontott, osztott képzés esetén mind az alapképzés, mind a mesterképzés képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok idejére.

Külföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejére visszamenőleges megállapodást abban az esetben lehet kötni,

- ha a külföldön szerzett képesítést honosították, illetve

- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatályba lépését követően a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak ismerték el, illetve

- a be nem fejezett tanulmányok idejét hazai felsőfokú tanulmányok idejébe beszámították, ideértve a doktorandusz képzést is.

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányi időt a külföldi bizonyítvány elismerése, illetve a beszámítás igazolása nélkül is figyelembe kell venni, ha

- a hallgató magyar ösztöndíjasként, vagy

- az illetékes magyar hatóság engedélyével államközi egyezmény alapján külföldi alapítványból, nemzetközi szervezet által biztosított keretből, külföldi szervnél - magánkezdeményezésre - pályázat elnyerésével vagy meghívás alapján ösztöndíjban részesült, és így végezte tanulmányait.

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok ideje alatt a megállapodás az oktatási intézmény igazolása alapján köthető meg, a tanulmányi időszak kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig.

 

 

 

A megállapodás megköthető a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően is.

A tanulmányok ideje alatt kötött megállapodás alapján havonta kell - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - a járulékfizetést teljesíteni.

Utólag kötött megállapodás esetén a megkötött időtartamra egy összegben - a megállapodás megkötését követő 30 napon belül - kell a járulékot megfizetni.

A megállapodás megkötésénél a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 34 %-a. (A fizetendő járulék összege 2016. évben a 111.000 Ft összegű minimálbér figyelembevételével  37.740 Ft/hó.)

 

A megállapodáshoz a következő igazolások szükségesek:

- ha a hallgatói jogviszony fennállása alatt történik a megállapodás megkötése, akkor  a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként (félévenként/évenként) kiállított igazolás,

- ha a hallgatói jogviszony megszűnését követően, utólag történik a megállapodás megkötése, akkor a leckekönyv (index).

A megállapodást megkötheti maga a hallgató/diplomás, de megkötheti az ő mint kedvezményezett javára más is (szülő, nagyszülő, munkáltató, stb.)

A megállapodás megkötését

- a megállapodást kötő személy lakóhelye szerint, vagy

- ha a hallgató/diplomás a kedvezményezett (vagyis akinek a javára vásárolják a felsőfokú tanulmányok idejét szolgálati időként), akkor a kedvezményezett személy lakóhelye szerint

illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni.

A Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő megállapodást kötő személy a megállapodás megkötését nem valamelyik nyugdíjbiztosítási igazgatóságon, hanem kizárólag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kezdeményezheti.

 

 
K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...