GYIK 5.: Korhatár előtti ellátásban részesülök. Ha emellett vállalkozói tevékenységet folytatok, kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak minősülök-e? Érvényes-e bármilyen kereseti korlátozás?

2015. 03. 11.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. §-a a következőképpen rendelkezik:

(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján megállapított (ez a nők kedvezményes nyugdíja), vagy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított (ez is a nők kedvezményes nyugdíjának egyik speciális esete) öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást - a 84. § alkalmazásával - vissza kell fizetni. E § alkalmazása során a fizetendő nyugdíjjárulék alapjába nem számít bele a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból (azaz a közszférában közalkalmazotti és hasonló jogviszonyokban folytatott keresőtevékenységből) származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem.

E rendelkezésből kiderül, hogy a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ellátások közül csak a törvény 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíj tartozik e körbe, ami a nők kedvezményes nyugdíjának egy speciális esete.

A TB ellátásaira jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény (a Tbj.) 4.§-a fogalommeghatározásai szerint: 

e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

f) Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki

1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

2. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,

3. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont szerinti jogállását nem érinti, ha az 1-2. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel.

A fenti rendelkezések alapján megállapítható, hogy a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy mint vállalkozó nem minősülhet kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak, mivel ez az ellátás, illetve járandóság nem minősül saját jogú nyugellátásnak.

Az éves keretösszeg azonban alkalmazandó a kohatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő személy keresőtevékenysége esetében is (de nem a kiegészítő tevékenységet folytató, hanem - vállalkozói tevékenység esetében - a főállású vállalkozóra vonatkozó szabályok szerint) a következő rendelkezések miatt:
 
A korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

A Tny. hivatkozott rendelkezései a következők (a 83/B.§-t már idéztem, de ide is hivatkozom a tisztánlátás érdekében):

83/B. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján megállapított, vagy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást - a 84. § alkalmazásával - vissza kell fizetni. E § alkalmazása során a fizetendő nyugdíjjárulék alapjába nem számít bele a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem.

(2) A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről, újbóli folyósításáról, valamint a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizettetéséről - a nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt éves keretösszegre vonatkozó összesített adatok alapján - hivatalból dönt.

A 83/C.§ az ellátás folyósításának kötelező szünteltetéséről szól közszolgálati jogviszonyok esetében:

83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

(2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről - a nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján - hivatalból dönt.

 (4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését.

Öszességében tehát a korhatár előtti ellátásban részesülő személy a vállalkozási tevékenységét főállású egyéni vagy társas vállalkozóként folytathatja, és így kell figyelembe venni az éves keretösszeget, ami idén 18 x 105.000 Ft = 1.890.000 Ft (ez a kereset/jövedelem bruttó összege).

Ez a keretösszeg a kereset/jövedelem azon részére vonatkozik, amely nyugdíjjárulék-alapot képez, tehát amely után fizetik a 10% nyugdíjjárulékot. 

Ezzel összefüggésben a vállalkozóktól "elvárt" minimális járulékfizetés alapját a következő tájékoztató anyag jól összefoglalja:

 http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/foallasu-vallalkozok-minimalis-jarulekkotelezettsege-2015-ben

Üdvözlettel,
Dr.Farkas András
K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...