Bejelentési kötelezettségek nyugdíjas korban

Bejelentési kötelezettségek nyugdíjas korban

2015. 11. 29.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíjas minden olyan tényt köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül írásban bejelenteni, amely a nyugdíj-jogosultságát érinti. E bejelentési kötelezettségeket foglalja össze ez az írásom.

K Küldés K Nyomtatás
A bejelentési kötelezettségeket a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) írja elő.
 
Általános tájékoztató
 

A 97. § szerint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

Emellett - hatósági felhívás hiányában is - a nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti.

98. § szerint a bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, posta útján vagy elektronikus úton teljesíthetők. A bejelentés teljesítésére megszabott határidő szempontjából az illetékes szervhez történő beérkezés időpontja az irányadó. Posta útján történő teljesítés esetén, ha a postára adást feladóvevénnyel (postakönyvvel) igazolják, a postára adás időpontja az irányadó.

Röviden: a nyugdíjas 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíj folyósítását érintheti. (A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni.)
 
Bejelentendő körülmény különösen:
-  a lakcímváltozás 
- a számlaszám-változás (amelyre a nyugdíjat utalják)
- a 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás
- a külföldön történt letelepedés 
- a külföldi munkavégzés
- a közszférában történő munkavégzés
- a biztosítási jogviszony/kiegészítő vállalkozói tevékenység létesítése, ha korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy nők kedvezményes nyugdíjában részesül a jogosult
- az özvegyi nyugdíjra jogosult házasságkötése
- a nyugdíjas elhalálozása (2014. július 1-től a Nyugdíjfolyósító a magyar elektronikus anyakönyvi redszerben - EAK - hivatalos tudomást szerez a halálesetről, de a bejelentési kötelezettségre vonatkozó Tny. előírás még nem módosult.)
 
 
Lakcímváltozás vagy számlaszám-változás bejelentése
 
 
A nyugellátás zavartalan folyósítása érdekében a lakcím vagy számlaszám változást haladéktalanul be kell jelenteni. A címváltozás miatt a nyugdíj kifizetési időpontja megváltozhat. Az új kifizetési időpontról az új lakcím szerint illetékes postahivatalnál kaphat a nyugdíjas tájékoztatást.
 
A címváltozás bejelentés űrlapja:
 
A címváltozás és számlaszám-változás bejelentés űrlapja:
 
vagy
 
 
Bejelentés megállapítás alatt űrlap (személyes bejelentéshez):
 
Bármilyen bejelentéshez használható űrlap:
 
Ezen az űrlapon bejelentendő esemény lehet:
- a 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás,
- az özvegyi nyugdíjas házasságkötése, vagy
- a nyugdíjas elhalálozása.

 

A nyugdíjas foglalkoztatásának bejelentése

 

(1) Közszférában történő foglalkoztatás

 

A Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A közszférában történő foglalkoztatás bejelentésére szolgáló űrlap:

http://www.onyf.hu/m/pdf/Kzszfrban%20val%20foglalkoztats%20bejelentse.pdf

vagy

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K39.pdf?rnd=0.3760451003909111

 

 
(2) Korhatár betöltése előtt nyugdíjban (nők kedvezményes nyugdíja), ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatásának/kiegészítő vállalkozói tevékenységének bejelentése
 

A Tny. 83/B. §  (1) bekezdése szerint ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,

- a 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján megállapított (ez a nők kedvezményes öregségi nyugdíja), vagy

- a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy

a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll (azaz lényegében: keresőtevékenységet folytat), illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (az éves keretösszeget, ami idén 18 x 101.500 Ft = 1.827.000 Ft), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.

Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni. E rendelkezés alkalmazása során a fizetendő nyugdíjjárulék alapjába nem számít bele a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem (vagyis az a kereset, jövedelem, amit az esetleges közszférában történő alkalmazása révén szerzett). 

A biztosítási jogviszony/kiegészítő vállalkozói tevékenység fennállásáról és az ellátás folyósítása alatt elért keresetről szóló bejelentés űrlapja - ha az ügyfél nyugellátásban (e tekintetben: nők kedvezményes nyugdíjában), korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesül:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K38.pdf?rnd=0.4753804858773947

 

A külföldi tartózkodás bejelentése

 

Ha a nyugdíjas külföldi tartózkodásának várható időtartama meghaladja a 90 napot, a nyugellátásban részesülő köteles - az utazás előtt - a külföldi lakcíméről (tartózkodási helyéről) a nyugdíjfolyósító igazgatóságot tájékoztatni.

A nyugdíjfolyósító minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve adategyeztetést végez.

A bejelentési kötelezettség a nyugdíjas érdekeit szolgálja. A jogosult kérésére ugyanis az Európai Gazdasági Térség (EGT) államainak területén élő személy nyugellátását, baleseti járadékát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a valamely EGT-államban vezetett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára is utalhatja. A külföldi számlára történő utalás külön költséggel nem jár. A nyugdíj folyósításának nem akadálya sem az átmeneti, sem a végleges szándékú külföldi tartózkodás.

A bejelentési kötelezettség másik oka, hogy az öregségi nyugdíj (ideértve a nők kedvezményes öregségi nyugdíját is) folyósítását ugyan nem akadályozza meg a tartós vagy végleges külföldön tartózkodás, ellenben a rehabilitációs járadékra, az egyes nyugdíjszerű ellátásokra – így különösen a rendszeres szociális és az átmeneti járadékra, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára - való jogosultság megszűnik, ha az érintett személy három hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra, illetőleg az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásra pedig nem jogosult az, akinek az állandó tartózkodási helye nem Magyarországon van.

A jogosult bejelentése nyomán a külföldön élő, vagy külföldön tartózkodó személy nyugellátását, baleseti járadékát kérelmére a nyugdíjfolyósító szerv

  • a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
  • az EGT-államainak területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban vezetett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
  • belföldi meghatalmazottja részére utalja,
  • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén (ezek NEM az EGT-államok, hanem pl. Kanada, Ausztrália) élő személy részére a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történhet, ebben az esetben a folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli,
  • a nyugellátás folyósítása minden esetben forintban történik.

Az ellátás belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása a belföldi pénzforgalmi szolgáltatótól kérhető. Az EGT-államainak területén élők részére az ellátás EGT-állambeli pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása a nyugdíjfolyósító szervtől kérhető.

  • Belföldi számlára utalás esetén szükséges a belföldi pénzforgalmi szoláltatónál vezetett számlaszám megjelölése.
  • EGT valamely államában, továbbá szociálpolitikai, vagy szociális biztonsági egyezményben részes államban vezetett fizetési számlára történő utaláshoz szükséges a külföldi pénzforgalmi szolgáltató elnevezését és címét (ország, város, utcanév, házszám), a külföldi pénzforgalmi szolgáltató számlaszámát, és a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó számot (IBAN és SWIFT kód) megadni, amelyre a külföldön élő vagy tartózkodó személy az ellátás utalását kéri.
  • Meghatalmazott részére történő utalás kérésekor pedig a meghatalmazott nevét és címét kell írásban közölni.

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve adategyeztetést köteles végezni. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy a Magyar Köztársaság külképviseleti szerve által hitelesíttetve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Amennyiben a nyugdíjas egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, illetve azoktól ellátásban részesül, az intézmény vagy azok orvosa, továbbá külföldi közigazgatási szerv, bíróság, pénzforgalmi szolgáltató nyugdíjbiztosítási szerv (nyugdíjpénztár) hitelesítése is elfogadható.

Az ONYF felhívja a figyelmet arra, hogy ha a kiküldött adategyeztető lap egy hónapon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítását megszüntetik! A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni. 

 

A nyugdíjas elhalálozásának bejelentése  

 

A Tny. 83. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vagy a nyugellátás felvételére jogosított más személy a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül kötelesek bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A 83.§ (2) bekezdése szerint  a jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. (Noha a Tny. e rendelkezése még nem módosult, 2014. július 1-jén megkezdte működését az EAK, vagyis az Elektronikus AnyaKönyvi rendszer. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 81/D. § (1) bekezdése szerint az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a papír alapú anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat  a nyugdíjbiztosítási szerv az ellátásra való jogosultság megállapítása céljából. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának rélszletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 28. § (1) bekezdése szerint az anyakönyvi bejegyzés teljesítésére jogosult szerv az adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzését követően teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatást.)

Nyugdíjas elhalálozásának tényét, időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosított más személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. (2014. július 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a magyar elektronikus anyakönyvi rendszerben hivatalos tudomást szerez a halálesetről, de a bejelentési kötelezettséget előíró Tny. rendelkezés még nem módosult.) 

Ezen az űrlapon jelenthető be a haláleset is:
 
Minden bejelentési kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető.
K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...