Az ápolási díjról

2014. 04. 12.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló és emiatt keresőtevékenységet folytatni nem tudó személy számára biztosítható ellátás.

Az ápolási díj járhat alanyi jogon  vagy méltányosságból.

 

Az alanyi jogú ápolási díjnak három fokozata van:

1. alanyi jogú ápolási díj

2. emelt összegű ápolási díj

3. kiemelt ápolási díj

 

Alanyi jogú ápolási díj

A járási hivatal (a jegyes kivételével) annak a hozzátartozónak állapítja meg alanyi jogon az ápolási díjat, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

- súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy

- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

 

Az ápolási díj megállapítása szempontjából hozzátartozó:

a) a közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér;

b) a hozzátartozó: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg, idén 29.500 Ft/hó.

 

Emelt összegű ápolási díj

Annak az alanyi jogú ápolási díjra jogosult személynek, akinek a súlyosan fogyatékos hozzátartozója fokozott ápolást igényel, emelt összegű ellátást folyósítanak.

Emelt összegű ápolási díjat abban az esetben állapítanak meg, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

- étkezni, vagy

- tisztálkodni, vagy

- öltözködni, vagy

- illemhelyet használni, vagy

- lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,

feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Az emelt összegű ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150%-ával, azaz idén 44.250 Ft/hó.

 

Kiemelt ápolási díj

Kiemelt ápolási díj állapítható meg a legsúlyosabb egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók számára. Ilyen ellátásra jogosult az,

a) akinek az általa ápolt hozzátartozója jelentősen egészségkárosodott és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, továbbá

b) aki folyamatos gondozást és ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek a hozzátartozója, akire tekintettel a háztartás magasabb összegű családi pótlékban részesül, és a betegség megfelel a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek.

Kiemelt ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki

- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását és ápolását végzi, vagy

- olyan hozzátartozójának gondozását és ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

 A vonatkozó rendelet a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet , amely szerint a kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet által meghatározott szakorvosnak az előírt formanyomtatványon kiállított igazolása alapján állapítja meg.

A szakorvos az igazolást annak a személynek állítja ki, aki olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának ápolását és gondozását végzi, aki a rendelet mellékletében meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.

Az igazolás érvényességi ideje legfeljebb az ápolt személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapota felülvizsgálatának időpontjáig tart. Ha az állapot véglegessége folytán az ápolt személy állapotának felülvizsgálata nem szükséges, az igazolás legfeljebb az ápolt személy 18. életévének betöltéséig érvényes.

Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően

a) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, továbbá

b) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

Ha az ápolt személy a 18. életévét betöltötte és az általa folytatott tanulmányokra tekintettel utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, rá való tekintettel a kiemelt ápolási díjra való jogosultság a 18. életévének betöltésekor érvényes igazolás alapján – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a tanulmányok folytatására tekintettel magasabb összegben folyósított családi pótlékra való jogosultság fennállásának időtartama alatt újabb igazolás csatolása nélkül megállapítható, illetve a korábban megállapított kiemelt ápolási díj tovább folyósítható.

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, azaz idén havonta 53.100 Ft.

 

Méltányosságból megállapított ápolási díj

A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.

Az önkormányzat (helyi rendeletében) az ápolási díj megállapítását jövedelmi feltételhez kötheti.

A méltányosságból megállapított ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a, vagyis idén 23.600 Ft/hó.

 

Ha az ápoló más rendszeres pénzellátásban is részesül, akkor csak abban az esetben lehet megállapítani ápolási díjat, ha a folyósított rendszeres pénzellátás összege nem haladja meg az ápolási díj összegét. Ebben az esetben a rendszeres pénzellátás összegét egészítik ki az ápolási díj összegéig.

 

A törvény az ápolási díj megállapításának feltételeként nem írja elő, hogy az ápoló és az ápolt közös háztartásban, vagy azonos lakcímen éljen, természetesen az önkormányzat megvizsgálja, hogy az ápoló ápolási kötelezettségének eleget tesz-e.

 

A hozzátartozó nem jogosult ápolási díjra abban az esetben, ha

a) az ápolt személy

- két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója

kivéve, ha

- a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy

- az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy

- az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg;

b) az ápoló

- rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét (ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak),

- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

 

Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni abban az esetben, ha

- az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

- az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

- az ápolt személy meghal,

- az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

- a jogosultságot kizáró körülmény következik be.

 

Az ápolási díj folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, mivel a folyósított összegből 10% nyugdíjjárulékot vonnak. A saját jogú nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet.

Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás folyósítása alatt, valamint annak megszűnésétől számított 45 napig jogosult az egészségügyi szolgáltatásra.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...