Aktív korúak segélyei

2014. 06. 27.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

 

Az aktív korúak ellátásáról

 

A települési önkormányzat jegyzője kérelem alapján állapíthatja meg, hogy a kérelmező jogosult-e az aktív korúak ellátására, ami vagy rendszeres szociális segély, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás lehet.

 

(1)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás

 

Az az aktív korú személy,

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket (vagyis legalább 50%-ban egészségkárosodott személy) vagy

- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy

- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően

az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat.

 

Az aktív korúak ellátása tekintetében nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban vagy egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez.

 

Nem biztosított a megélhetése a rendszeres szociális segélyt igénylő személynek akkor, ha a családnak az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (idén 25.650 forintot) és vagyona nincs.

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, vagy a keresőtevékenység megszűnésétől, vagy a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül állapítható meg. Ha az aktív korúak ellátására való jogosultságot az álláskeresési támogatás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap.

 

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,

- tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,

- gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,

- az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,

- katonai szolgálatot teljesít,

- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

- képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.

 

A települési önkormányzat a rendeletében előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a helyi rendeletben megállapított feltételeket teljesítse.

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően dönt a jegyző arról, hogy a jogosult részére rendszeres szociális segélyt, illetőleg foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell-e megállapítani.

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra az jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – amennyiben a rendszeres szociális segély megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azaz idén 22.800 Ft.

 

 

(2)

A rendszeres szociális segély

 

Rendszeres szociális segélyre az az aktív korúak ellátására jogosult személy lehet jogosult, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

- egészségkárosodott személynek minősül, vagy

- a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy - a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult.

 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 45.569 forintot. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800 Ft) állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (45.569 Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, azaz 22.769 forintot.

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani.

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a védelembe vett gyermek él. Védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben, legfeljebb ötezer forint értékben.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...